4 October 2023

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายโดยการตั้งเป็นเจ้าหนี้ (Record Account Payable) (E007)

การบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป จะมีรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยขั้นตอนการลงรายการมีดังนี้