workshop-dhurakij-pundit-university

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK ได้มีโอกาสร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

การบรรยายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพด้วย PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยนักศึกษาได้มีการทดลองปฏิบัติใช้งานจริง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความเข้าใจในการทำงานด้านบัญชีอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้ต่อไป

คุณพิมพ์พิชชามอบของที่ระลึกแก่นักเรียน
คุณพิมพ์พิชชามอบของที่ระลึกแก่นักเรียน
คุณพิมพ์พิชชามอบของที่ระลึกแก่นักเรียน