pr-mou-tu

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์แก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในรายวิชา AC314 Accounting Information Systemโดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

โดยมีเนื้อหาการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารบัญชีต่างๆ การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นักศึกษาสามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมบัญชีไปพัฒนาการทำงานในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา
วิทยากรถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษา