pr-mou-sbu

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ตลอดจนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

MOU มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
PEAK แลกเปลี่ยนความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
บรรยากาศการลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
พิธีลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผู้บริหาร PEAK ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก