pr-mou-rmutto

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PEAK ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ในการเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งจะนำไปเสริมสร้างศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต่อไป

PEAK เชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งนั้นคือรากฐานสำคัญของประเทศ PEAK พร้อมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาว่าที่บัญชีในอนาคตให้มีความแข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Todsorb alt text
test