pr-mou-psu-trang-cm

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพบัญชี ให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล

PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

MOU คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน PEAK ลงนามบันทึกความร่วมมือคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง PEAK คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การมอบของที่ระลึกจาก PEAK
การรับมอบของที่ระลึกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้บริหาร PEAK ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์