pr-mou-psu-trang

PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผ่านช่องทาง Online.

โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level ซึ่งน้องๆ นักศึกษาสามารถนำไปใช้เตรียมความพร้อมในการทำงานบัญชี และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
การถ่ายทอดความรู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง