pr-mou-etech

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับคณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมไปเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาภาควิชาบัญชีให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับคณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ภายในงาน