pr-mou-dpu-ciba

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการปฏิบัติงานบัญชีให้มีทักษะ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในวิชาชีพบัญชี เพื่อผลิตบุคลากรในสายงานบัญชีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ PEAK ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

CEO PEAK เซ็น MOU กับ CIBA DPU
MOU PEAK และ CIBA DPU
MOU PEAK และ CIBA DPU
CEO PEAK และ CIBA DPU
CEO PEAK และคณบดี CIBA DPU
CEO PEAK และคณบดี CIBA DPU
MOU PEAK กับ CIBA DPU