pr-mou-cpcrmutto

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Tranformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้.

โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level ซึ่งน้องๆ นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานบัญชีและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

MOUมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ