pr-mou-bus-ubu

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565.โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในหลายมิติ ได้แก่

  • พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน
  • ยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในทุกแขนง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ
  • ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี PEAK เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
  • พัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี PEAK อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในวิชาชีพบัญชี เพื่อผลิตบุคลากรในสายงานบัญชีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ PEAK ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้แข็งแรง

PEAK ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PEAK มอบรางวัลกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้บริหาร PEAK มอบของที่ระลึกแก่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PEAK มอบของที่ระลึกแก่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน