CEO PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทp

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติเป็นอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบันโปรแกรมบัญชีออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) อันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดการเรียนรู้แบบดิจิทัลแก่นิสิตและนักศึกษาภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล โดย PEAK ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบการทำงานที่ช่วยให้การทำบัญชีมีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ว่การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

โดยคุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ และ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับคณบดีภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำอีกกว่า 25 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการ ณ หอประชุม SBU HALL มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

PEAK บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
CEO PEAK บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทp
บรรยากาศบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
CEO PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์