pr-event-psu-trang-cm-11-2022

เมื่อวันที่ 10  กันยายน ที่ผ่านมา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จัดกิจกรรม  PEAK Online Roadshow  เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการประกอบอาชีพสายงานบัญชีมากขึ้น  เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานบัญชีในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นพี่ ๆ ชาว PEAKer ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของ PEAK ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารและการเลือกใช้ Application มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการทำงานบัญชีอีกด้วย

PEAK ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา FCM PSU วิทยาเขตตรัง
PEAK ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา FCM PSU วิทยาเขตตรัง
แนะนำโปรไฟล์บริษัท PEAK
ปัจจัยที่จะช่วยให้ SMEs เติบโต
แนะนำ PEAKer
PEAKer ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน
PEAKer ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน