pr-event-psu-trang-11-2022

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จัดกิจกรรม  PEAK Online Roadshow  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่สำคัญในตำแหน่งงานสายเทคโนโลยีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง เพื่อให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในสายงาน และมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

นอกจากนั้นพี่ๆ ชาว PEAKer ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของ PEAK   ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารและการเลือกใช้ Application มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการทำงาน เป็นต้น

PEAK ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา PSU วิทยาเขตตรัง
ปัจจัยที่จะช่วยให้ SMEs เติบโต
แนะนำ PEAKer ทีมเทคโนโลยี
อธิบาย Product Team
PEAK และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
PEAK และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง