14 June 2021
PEAK-กราฟิกจดภาษีมูลค่าเพิ่ม-(จด-VAT)-แล้วดียังไง-ปก

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) แล้วดียังไง

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้ประกอบการที่จด VAT สามารถผลักภาระภาษีให้แก่ผู้บริโภค การจด VAT มีข้อดีสำหรับธุรกิจหลายประการ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกรายที่จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ กิจการที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจดVAT

1. กิจการนั้นไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มี 2 ประเภท คือ

ก. กิจการที่สามารถเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ได้แก่

1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

ข. กิจการที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ได้แก่

1. การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
2. การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา และลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
3. การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ หรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่น
4. การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
5. การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
6. การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
7. การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
8. การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
9. การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ
10. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร
11 การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
12. การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
13. การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นการหารายได้หรือผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกาสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม
14. การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐ โดยไม่หักรายจ่าย
15. การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น
16. การขายสินค้าหรือการให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฏีกาอื่นๆ

2. กิจการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อนี้ กิจการต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน และเริ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายได้ส่วนที่เกิน 1.8 ล้านบาท

แต่ถ้าผู้ประกอบการมองว่ากิจการน่าจะมึรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็สามารถเลือกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงเริ่มต้นกิจการเลยก็ได้ เพื่อจะได้ใช้สิทธิขอคืนภาษีซื้อสำหรับค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มดำเนินการ

ข้อดีของการจด VAT

1 กิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ ต้นทุนสินค้าลดลง

กิจการสามารถนำภาษีซื้อมาขอคืนภาษีได้ เช่น เมื่อกิจการซื้อสินค้าราคา 20,000 บาท มีภาษีซื้อ 1,400 บาท ถ้ากิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถขอคืนภาษีซื้อ 1,400 บาทได้ ถ้ากิจการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อจะถือเป็นภาระต้นทุนของกิจการ ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้

2 กิจการมีการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบมากขึ้น

เมื่อกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษี ออกรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และยื่นแบบ ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทำให้เมื่อมีรายการซื้อขายจึงต้องบันทึกในรายงานภาษีซื้อภาษีขาย ทำให้กิจการมีการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบ

3 มีลูกค้ามากขึ้น

เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการใบกำกับภาษีเวลาซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการ เพราะต้องการนำภาษีซื้อไปใช้เพื่อลดภาระภาษี การที่กิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มช่วยเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าได้มากขึ้น

4 กิจการมีความน่าเชื่อถือ

ในการติดต่อกับคู่ค้าที่ต้องการเอกสาร ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก่อนทำธุรกิจร่วมกัน การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนจริงและอยู่ในระบบของสรรพากร เพราะการที่กรมสรรพากรออก ภ.พ.20 ให้กิจการใดหมายถึงกรมสรรพากรได้ตรวจสอบความมีตัวตนของกิจการนั้นแล้ว

เมื่อผู้ประกอบการจด VAT แล้ว ควรให้ความสำคัญกับการออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย รายงานสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องครบถ้วน การจัดทำและการยื่นแบบ ภ.พ.30 ถูกต้อง และเป็นไปตามกำหนดเวลาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ปัจจุบัน PEAK มีสำนักงานบัญชีพันธมิตรมากถึง 450 รายทั่วประเทศ ที่ให้บริการช่วยผู้ประกอบการในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม PEAK ยังมีบริการจัดหาสำนักงานบัญชี ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยแนะนำจากพื้นที่ให้บริการของสำนักงานบัญชี ประเภทธุรกิจที่สำนักงานบัญชีมีความถนัด และความต้องการอื่นๆของลูกค้า ซึ่งกิจการสามารถซื้อแพ็กเกจ PEAK ผ่านสำนักงานบัญชีในราคาพิเศษ

ให้ PEAK ช่วยจัดหาสำนักงานบัญชี คลิก https://peakaccount.com/accounting-service

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK