ระบบใหม่ PEAK Asset ที่จะมาช่วยนักบัญชี ดูสินทรัพย์ของกิจการ ควบคุมการรับเข้ารับออก สรุปรายการมูลค่าสินทรัพย์ที่มี และคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชี พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ หรือสามารถทำเป็นทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละรายการ แนบไฟล์ภาพ เพื่อใช้ตรวจนับยอดคงเหลือให้ตรงกับทะเบียน ป้องกันสินทรัพย์สูญหายภายในกิจการ

เหมาะกับใคร

 • กิจการที่มีสินทรัพย์เพื่อการใช้งานนาน และมีมูลค่าสูง เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ รถยนต์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อยู่ในกิจการแล้วต้องการทำทะเบียนคุม
 • นักบัญชีที่ต้องทำบัญชีให้กับธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวรอยู่ภายในกิจการ
 • ผู้ดูแลสินทรัพย์ หรือฝ่ายจัดซื้อ ที่มีหน้าที่ตรวจนับและดูแลสินทรัพย์ภายในบริษัท
สรุปฟีเจอร์ใน PEAK Asset
 1. ฟังก์ชันเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์
 2. ฟังก์ชันเพิ่มสินทรัพย์ยกมา
 3. ฟังก์ชันซื้อสินทรัพย์
 4. ฟังก์ชันขายสินทรัพย์
 5. หน้ารายละเอียดสินทรัพย์ และตารางค่าเสื่อมราคา
 6. พิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์ แสดงสินทรัพย์ และมูลค่าทั้งหมด 
 7. ฟังก์ชันหยุดคิดค่าเสื่อมราคา

วิธีเข้าที่ PEAK Asset

 • ที่มุมบนขวาของกิจการ และเลือกที่ PEAK Asset
image.png
ทางเข้าเมนู PEAK Asset
ข้อมูลรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ใน PEAK จะมาแสดงที่ PEAK Asset ด้วย และหากมีการแก้ไขใน PEAK Asset ข้อมูลบน PEAK จะถูกแก้ไขตาม

ขั้นตอนการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > เลือกหมวดย่อยสินทรัพย์ > กดปุ่ม + เพิ่มกลุ่มสินทรัพย์

วิธีการนี้จะเป็นการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ทีละรายการ เพื่อใช้เป็นรายการสำหรับทำการซื้อหรือบันทึกสินทรัพย์ยกมา โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์จะมี เลขที่กลุ่มสินทรัพย์ ชื่อสินทรัพย์ไทย-อังกฤษ หน่วยสินทรัพย์ รหัสบาร์โค้ด คำอธิบาย และข้อมูลการบันทึกบัญชี ค่าซาก อายุการใช้งาน
 • สามารถเพิ่มรูปภาพของสินทรัพย์ได้สูงสุด 5 รูป
 • บัญชีสินทรัพย์ที่เลือกได้จะต้องอยู่ในผังบัญชีย่อยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1242xx 1252xx)
 • บัญชีค่าเสื่อมราคาที่เลือกได้จะต้องอยู่ในผังบัญชีย่อยค่าเสื่อมราคา หรือ ค่าตัดจำหน่าย หรือต้นทุนขาย (5307xx 5308xx 510xxx)
 • บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมที่เลือกได้จะต้องอยู่ในผังบัญชีย่อยค่าเสื่อมราคาสะสม หรือค่าตัดจำหน่ายสะสม (1241xx 1251xx)
 • นโยบายค่าเสื่อมราคาหากเลือกเป็นไม่คำนวณ สินทรัพย์นั้นระบบจะไม่ทำการคิดค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติ (ที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้างจะไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเสมอ)
image.png
ตัวอย่างหน้าสร้างกลุ่มสินทรัพย์

วิธีที่ 2 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > นำเข้าสินทรัพย์

image.png
ปุ่มนำเข้ากลุ่มสินทรัพย์ ที่หน้าทะเบียนสินทรัพย์
 • จากนั้นให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากระบบ ใส่ข้อมูลกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการนำเข้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่ sheet คำอธิบาย
image.png
ตัวอย่างการโหลดไฟล์นำเข้ากลุ่มสินทรัพย์
 • หลังจากใส่ข้อมูลให้อัปโหลดไฟล์เข้าระบบ และมาที่หน้าสร้างรายการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนกดนำเข้า
  • ที่หน้านี้สามารถกดเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ได้ที่ล่างซ้าย
image.png
ตัวอย่างหน้านำเข้ากลุ่มสินทรัพย์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้า

ขั้นตอนการเพิ่มสินทรัพย์ยกมา สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > เลือกกลุ่มสินทรัพย์ > ทำรายการ > บันทึกสินทรัพย์ยกมา

วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มรายการลงในทะเบียนสินทรัพย์ทีละรายการ ใช้สำหรับกรณีที่มีรายการสินทรัพย์ยกมาจากงวดก่อนที่ยังไม่ได้ทำรายการซื้อสินทรัพย์ โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการเพิ่มสินทรัพย์จะมีข้อมูล วันที่ซื้อสินทรัพย์ วันที่เริ่มให้ระบบคิดค่าเสื่อม มูลค่าทุนสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา 
image.png
ปุ่มสำหรับนำเข้าสินทรัพย์ยกมาที่หน้ากลุ่มสินทรัพย์
 • ใส่รายละเอียดสินทรัพย์ที่ต้องการทำยกมา และกดยืนยัน ระบบจะไปเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ให้ในรายการกลุ่มสินทรัพย์ที่เลือก
 • แต่ระบบจะไม่มีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่นำเข้าให้ ยกเว้นหากสินทรัพย์ยกมาระบุให้ PEAK ทำการคิดค่าเสื่อมย้อนหลัง ระบบจะทำการบันทึก JVDP ย้อนหลังให้ตามการคำนวณที่ได้
image.png
หน้าบันทึกสินทรัพย์ยกมารายตัวเพื่อใส่ข้อมูล
ยกตัวอย่างบันทึกสินทรัพย์ยกมา เช่น ซื้อสินทรัพย์วันที่ 16/05/2020 สิ้นงวดบัญชี 31/12/2020 มีสินทรัพย์ยกมาราคาทุน 1,000,000 บาท มูลค่าตามบัญชี = 971,000 บาท ต้องการสร้างสินทรัพย์เพื่อทำบัญชีต้นงวดเริ่มตั้งแต่ 01/01/2021 ให้บันทึกสินทรัพย์ยกมา ดังนี้
1. วันที่ซื้อสินทรัพย์ = 16/05/2020
2. วันที่เริ่มให้ PEAK คิดค่าเสื่อมราคา = 01/01/2021
3. มูลค่าสินทรัพย์ = 1,000,000  
4. ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา = 29,000 

วิธีที่ 2 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > เลือกกลุ่มสินทรัพย์ > ทำรายการ > บันทึกสินทรัพย์ยกมา

image.png
ปุ่มนำเข้าสินทรัพย์ยกมา ที่หน้าทะเบียนสินทรัพย์
 • จากนั้นให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากระบบ ใส่ข้อมูลสินทรัพย์และกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการนำเข้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่ sheet คำอธิบาย
image.png
ตัวอย่างการโหลดไฟล์นำเข้าสินทรัพย์ยกมา
 • หลังจากใส่ข้อมูลให้อัปโหลดไฟล์เข้าระบบ และมาที่หน้าสร้างรายการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนกดนำเข้า
  • กลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการนำเข้า ต้องทำการสร้างไว้ก่อนแล้วที่ทะเบียนสินทรัพย์
  • ที่หน้านี้สามารถกดเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ได้ที่ล่างซ้าย
image.png
ตัวอย่างหน้านำเข้าสินทรัพย์ยกมา เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้า

ขั้นตอนการซื้อสินทรัพย์

 • เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > เลือกกลุ่มสินทรัพย์ > ทำรายการ > ซื้อสินทรัพย์ หรือ
 • ซื้อสินทรัพย์ใหม่บน PEAK ที่เมนูรายจ่าย > ซื้อสินทรัพย์
image.png
ปุ่มซื้อสินทรัพย์ ที่หน้ากลุ่มสินทรัพย์
image.png
ปุ่มสร้างซื้อสินทรัพย์ที่หน้าโปรแกรม PEAK
 • หลังจากมาที่หน้าซื้อสินทรัพย์ ผู้ใช้งานจะต้องเลือกกลุ่มสินทรัพย์ที่เคยสร้างไว้ในระบบ และต้องการจะซื้อ ใส่จำนวนสินทรัพย์ที่ซื้อ ราคาต่อหน่วย และรายการอื่น ๆ เมื่อกดอนุมัติระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ และในทะเบียนสินทรัพย์ จะเพิ่มสินทรัพย์เข้าในกลุ่มพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาไว้ให้ทันที
image.png
ตัวอย่างการเลือกกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการบันทึกซื้อสินทรัพย์
image.png
ตัวอย่างการบันทึกซื้อสินทรัพย์
image.png
หน้ากลุ่มสินทรัพย์หลังจากมีการซื้อสินทรัพย์ตัวใหม่เข้ามา

ขั้นตอนการขายสินทรัพย์

 • เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > เลือกกลุ่มสินทรัพย์ > เลือกสินทรัพย์ >ทำรายการ > ขายสินทรัพย์ หรือ
 • เข้าที่เมนูรายรับ > ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ > สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ หรือ
 • เข้าที่เมนูรายรับ > ใบเสร็จรับเงิน > สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์
image.png
ปุ่มขายสินทรัพย์ ที่หน้าสินทรัพย์รายตัว
image.png
ปุ่มสร้างขายสินทรัพย์ที่หน้าโปรแกรม PEAK มีทั้งใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
 • หลังจากมาที่หน้าขายสินทรัพย์ ผู้ใช้งานจะต้องเลือกสินทรัพย์ในทะเบียน ใส่ราคาขาย และรายการอื่น ๆ เมื่อกดอนุมัติระบบไปอัปเดตสถานะสินทรัพย์เป็นขายแล้ว และ
 • เมื่อทำการขายสินทรัพย์ ระบบ PEAK จะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้ถึงวันที่ขายและจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ (สมุดรายวันทั่วไป JVDP) ก่อนทำการบันทึกบัญชีขายสินทรัพย์
  • หากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ขายมากกว่าราคาขาย ส่วนต่างจะบันทึกเข้า 420101 – กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
  • หากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ขายน้อยกว่าราคาขาย ส่วนต่างจะบันทึกเข้า 540102 – ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
image.png
ตัวอย่างการเลือกสินทรัพย์ที่ต้องการขาย
image.png
หน้าสินทรัพย์รายตัวที่มีการขายแล้ว จะแสดงสถานะเป็นขายแล้ว

หน้ารายละเอียดสินทรัพย์

 • ข้อมูลสินทรัพย์ที่ทำการซื้อหรือบันทึกยกมา แสดงวันที่ซื้อสินทรัพย์ ราคาทุนสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชีปัจจุบัน ระยะเวลาที่ใช้งานแล้ว และข้อมูลกลุ่มสินทรัพย์ที่อยู่
 • สินทรัพย์แต่ละรายการจะแสดงสถานะ แบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ
  • กำลังใช้งาน = เป็นสินทรัพย์ที่กำลังใช้งานและคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติ
  • ขายสินทรัพย์ = เป็นสินทรัพย์ที่ถูกขายแล้วจะไม่มีการคิดค่าเสื่อมและไม่สามารถทำรายการแก้ไขได้
  • หยุดคิดค่าเสื่อมราคา = เป็นสินทรัพย์ที่หยุดคิดค่าเสื่อมราคาแล้ว จะไม่มีการคิดค่าเสื่อมอีกแต่ยังสามารถทำการขายสินทรัพย์ได้
image.png
ตัวอย่างหน้ารายละเอียดสินทรัพย์ Tab ข้อมูลสินทรัพย์
 • ใน Tab ค่าเสื่อมราคา จะแสดงวิธีการคำนวณค่าเสื่อม อายุการใช้งานทั้งหมด
  • แต่ละรายการจะแสดงข้อมูลว่า สินทรัพย์นั้นระบบจะทำการบันทึกค่าเสื่อมราคาให้ ณ วันที่เท่าไร ตัดค่าเสื่อมกี่บาท
  • หากรายการไหนที่ระบบทำการบันทึกบัญชีให้แล้ว จะแสดงเลขที่สมุดรายวันทั่วไปในตาราง
ตัวอย่างหน้ารายละเอียดสินทรัพย์ Tab ค่าเสื่อมราคา

ขั้นตอนการออกรายงานสินทรัพย์

 • เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > พิมพ์รายงาน
image.png
ปุ่มพิมพ์รายงานที่หน้าทะเบียนสินทรัพย์
 • พิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์แบบข้อมูลสรุปตามกลุ่ม
  • ในรายงานจะแสดงผลรวมของกลุ่มสินทรัพย์ทั้งจำนวนราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม และมูลค่าบัญชีคงเหลือ
 • พิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์แบบข้อมูลสรุปรายตัว
  • ในรายงานจะแสดงข้อมูลแบ่งตามสินทรัพย์แต่ละตัว ทั้งราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม มูลค่าบัญชีคงเหลือ อายุการใช้งาน และหากสินทรัพย์ไหนมีการขายหรือหยุดคิดค่าเสื่อมก็จะแสดงในหน้ารายงานนี้ด้วย
image.png
หน้าแสดงให้เลือกรายงานและเลือกเดือนที่ต้องการออกรายงาน
 • มูลค่าสินทรัพย์ของรายงานจะแสดงยอดคงเหลือตามวันที่สุดท้ายของเดือนที่ออกรายงาน
 • สินทรัพย์ที่มีการขายในปีก่อนออกรายงาน จะไม่แสดงในรายงาน
  • เช่นเมื่อออกรายงานสินทรัพย์ที่ออกในปี 2022 จะไม่แสดงสินทรัพย์ A ในปี 2021 มีการขายสินทรัพย์ A

ฟังก์ชันหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

 • วิธีใช้งาน เข้าที่สินทรัพย์ที่ต้องการให้ระบบหยุดคิดค่าเสื่อม > ตัวเลือก > หยุดคิดค่าเสื่อม
image.png
ปุ่มหยุดคิดค่าเสื่อมราคา ที่หน้าสินทรัพย์รายตัว
 • ใส่วันที่หยุดคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์นั้น โดยต้องไม่เป็นวันที่ก่อนซื้อสินทรัพย์ และไม่เป็นวันที่ก่อนล็อกข้อมูลการใช้งาน
 • หลังกดตกลงระบบจะทำการคำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ใหม่ ให้จนถึงวันที่หยุดคิดค่าเสื่อม และแสดงข้อความ “หยุดคิดค่าเสื่อมราคา”
 • ถ้าหยุดคิดค่าเสื่อมย้อนหลังเดือนที่ระบบบันทึกค่าเสื่อมแล้ว ระบบจะทำการสร้าง สมุดรายวันทั่วไปเพื่อกลับรายการค่าเสื่อมที่เคยบันทึก
 • สินทรัพย์ที่ทำการหยุดคิดค่าเสื่อมจะยังคงทำรายการขายสินทรัพย์ได้ แต่ต้องไม่ขายก่อนวันที่หยุดคิดค่าเสื่อม
image.png
ตัวอย่างหน้าใส่วันที่หยุดคิดค่าเสื่อม

ทีมงานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK หวังว่า feature นี้จะช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการและนักบัญชีได้ใช้ตรวจนับยอดคงเหลือสินทรัพย์ให้ตรงกับทะเบียน ป้องกันสินทรัพย์สูญหายภายในกิจการ และวางแผนค่าเสื่อมราคาทางบัญชี ให้เหมาะสมกับกิจการมากยิ่งขึ้น

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์