howto-record-product-purchasing-NE013

เมื่อทำการบันทึกซื้อสินค้า ระบบจะทำการลงบันทึกบัญชี และรับรู้สินค้าเข้า Stock ขั้นตอนการบันทึกซื้อสินค้า มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนู รายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > กดปุ่ม สร้าง

ขั้นตอนที่ 2: ระบุข้อมูลรายละเอียดสำหรับการบันทึกซื้อสินค้า เช่น อ้างอิง, ข้อมูลผู้ขาย, ข้อมูลราคาและภาษี และรายการสินค้า

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรวจสอบการลงบันทึกรายการอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการชำระเงิน

กรณีที่ตั้งหนี้

ข้อมูลการชำระเงิน ให้กดปุ่ม ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน)

กรอบการชำระเงินจะถูกปิด หายไป

สามารถกดปุ่ม “บันทึกร่าง” หรือ “อนุมัติบันทึกซื้อสินค้า” เพื่อให้ระบบลงบันทึกบัญชี และรับรู้สินค้าเข้า Stock ได้

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชีกรณีตั้งหนี้

กรณีที่ชำระเงิน (ไม่มีการตั้งหนี้)

ข้อมูลการชำระเงิน

ให้ระบุวันที่ชำระเงิน, ช่องทางการชำระเงินโดย และจำนวนเงินที่ชำระ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชีกรณีที่ชำระเงิน (ไม่มีการตั้งหนี้)

และเมื่ออยู่ที่หน้าข้อมูลเคลื่อนไหวของรหัสสินค้านั้น ๆ

รายการซื้อขายย้อนหลัง จะพบว่า มีบันทึกซื้อสินค้า แสดงจำนวนสินค้าที่ซื้อเข้ามา

-จบขั้นตอนการบันทึกซื้อสินค้า-