บันทึกเงินประกันผลงาน

เมื่อกิจการเราได้มีการว่าจ้างคู่ค้ามาก่อสร้าง, ต่อเติม, หรือทำงานโครงการบางอย่างให้แก่กิจการ กิจการเราอาจมีการหักเงินประกันผลงานจากคู่ค้าดังกล่าวไว้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยในส่วนเงินประกันผลงานที่เราหักจากคู่ค้าไว้ คือ หนี้สินในทางบัญชี ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยในการบันทึกรายการเงินประกันดังกล่าว เราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน

สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกเงินประกันผลงาน
หน้าเพิ่มบัญชีใหม่บนโปรแกรม

ขั้นตอรที่ 2 เมื่อสร้างผังบัญชีเรียบร้อย ให้เข้าสร้างเอกสารที่หน้า รายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ > สร้าง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างเอกสารด้านรายจ่าย

ให้ทำการใส่รายละเอียดต่างๆ แล้วเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่น เป็นเงินประเงินประกันผลงานทีสร้างไว้ ใส่จำนวนตามที่ตกลงในสัญญาการหักเงินประกันผล หลังจากนั้นกดนมัติรายการ

หน้าการบันทึกซื้อค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อครบกำหนดที่ต้องจ่ายเงินประกันผลงานที่หักไว้ ให้เข้าสร้างเอกสารที่หน้ารายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ แล้วเลือกหมวดเงินประกันผลงานแล้วรายการจ่ายกดอนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 3 สร้างเอกสารหน้ารายจ่าย

หมายเหตุ ข้อมูลจากสรรพากร http://www.rd.go.th/fileadmin/print/3580.html

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK