กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำรองรับ-จ่ายจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การเพิ่มช่องทางการชำระหรือการเพิ่มของผังบัญชีของสำรองรับ-จ่าย
ขั้นตอนที่ 2 :
การจ่ายชำระโดยสำรองจ่าย
ขั้นตอนที่ 3 :
การจ่ายคืนเงินสำรองจ่าย 

ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มช่องทางการชำระหรือการเพิ่มของผังบัญชีของสำรองรับ-จ่าย  มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.1 

ไปที่หน้าเมนู การเงิน >  สำรองรับ/จ่าย > +เพิ่มช่องทาง

ขั้นตอนที่ 1.2 

กด +เพิ่มช่องทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 1.3 

ใส่ข้อมูลว่าเป็นสำรองแบบไหน เป็นสำรองจ่ายของกรรมการ หรือเป็นสำรองจ่ายของพนักงาน หรือใส่เป็นชื่อของพนักงาน เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว > กด สร้าง

เพิ่มเติม : ถ้ากิจการตั้งยอดยกมาทางบัญชีครั้งแรก (แนะนำให้ดูเรื่องการตั้งค่าเริ่มต้นการเงิน) ให้ใส่ยอดยกมาด้วย แต่ถ้าเป็นการตั้งเงินสดย่อยตามปกติให้ใส่ 0 หรือเว้นว่างไว้

ขั้นตอนที่ 2 : วิธีจ่ายด้วยสำรองจ่าย

เมื่อเราจ่ายด้วยสำรองจ่าย ก็จะเหมือนกับการทำรายจ่ายปกติ แต่ตอนที่ชำระเงินให้เลือกเป็นสำรองจ่าย

ขั้นตอนที่ 2.1

เลือกว่าจ่ายเงินให้กับใคร : ให้ระบุผู้รับเงิน

ขั้นตอนที่ 2.2

เลือกว่าจ่ายค่าอะไร : ในส่วนนี้สามารถเพิ่มหลายๆค่าใช้จ่ายในบันทึกเดียวกันก็ได้ หรือจะแยกบันทึกเป็นใบๆก็ได้ ถ้าต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กดเพิ่มรายการ

ขั้นตอนที่ 2.3

เลือกว่าจ่ายผ่านช่องทางไหน : ในส่วนนี้การชำระเงินให้เลือกเป็นสำรองรับ-จ่ายที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดอนุมัติรายการ

เมื่อดูที่กราฟสำรองจ่าย กราฟจะแสดงยอดติดลบตามที่ได้มีการจ่ายเงินออกไป

ขั้นตอนที่ 3

การจ่ายคืนเงินสำรองจ่าย

ในกรณีที่เราต้องการคืนเงินสำรองรับ-จ่ายให้กับบุคคลที่สำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อนนี้ สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 3.1

ไปที่หน้าการเงิน > เลือกธนาคารที่ต้องการคืนสำรองรับจ่าย > กด โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 3.2

จากนั้นเมื่อกดโอนเงินจะมีช่องขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดการโอนเงิน ให้กดเลือกโอนคืนให้บัญชีสำรองรับ-จ่าย และใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนคืน ในช่องหมายเหตุอาจจะใส่เป็นคืนเงินสำรองรับ-จ่ายพนักงาน เมื่อกรอกรายการเสร็จแล้วให้กดตกลง                  

เมื่อมีการโอนคืนสำรองรับ-จ่าย กราฟของสำรองรับ – จ่าย จะแสดงยอดคงเหลือเป็น 0 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK