วิธีการออกใบลดหนี้ครั้งที่ 2 จากใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ การระบุสาเหตุของการลดจะต้องระบุรูปแบบการออกใบลดหนี้ให้เป็นรูปเดียวกันกับใบแรกเท่านั้น คือใบแรกเลือกรูปแบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง เอกสารใบที่ 2 ก็ต้องเลือกรูปแบบที่เป็นแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น จะเลือกรูปแบบแสดงยอดที่ถูกต้องไม่ได้ ขั้นตอนและวิธีการสามารถดูได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการออกใบลดหนี้  แล้วกดออกใบลดหนี้

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดสร้างใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ระบุสาเหตุของการออกใบลดหนี้ ในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดกำหนดสาเหตุเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการลดหนี้ ติ๊กหน้ารหัสสินค้าว่าต้องการลดหนี้สินค้าชนิดใด จำนวนเท่าไร หลังจากนั้นให้กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้นให้ระบุช่องทางการชำระเงิน แล้วกดอนุมัติใบลดหนี้

ขั้นตอนที่ 5 ถ้าต้องการออกใบลดหนี้อีกครั้ง ให้กลับเข้าไปที่ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ที่เราเคยออกไว้แล้ว แล้วทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 อีกรอบ

เมื่อเรากลับไปที่เอกสาร IV เราจะเห็นเลขทึ่เอกสารทั้งหมดที่เราเคยออกใบลดหนี้ไป

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK