หากกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยเช็ค กรณีที่ธนาคารกระแสรายวันไม่มีเงินพอจ่าย ระบบธนาคาร จะดึงเงินจากธนาคารออมทรัพย์เข้าธนาคารกระแสรายวัน แต่หากทำในระบบ PEAK ต้องทำตามตัวอย่าง โดยการบันทึกสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่  1

จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ สั่งผ่านเช็ค

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อตัดเช็คจ่าย จะมียอดเงินออกจากธนาคารกระเเสรายวัน โดยธนาคารจะดึงเงิน     จากธนาคารออมทรัพย์มาที่ธนาคารกระแสรายวันอีกที

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่เกิดจากการดึงเงินระหว่างประเภทธนาคาร

ตัวอย่างการทำงานใน PEAK

กิจการซื้อสินค้าเพื่อมาขายในกิจการ ราคา 300,000 บาท ทำการสั่งจ่ายผ่านเช็ค
มียอดเงินออกจากธนาคารออมทรัพย์ 300,015 บาท(ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท) เงินเข้าธนาคารกระแสรายวัน จำนวน 300,000 บาท 

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยเช็ค

ขั้นตอนที่ 1.1

เข้าที่เมนู สร้างบันทึกซื้อ > ใส่ข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับ > เลือกชำระเงินโดยเช็ค 

ขั้นตอนที่ 1.2

 ใส่ข้อมูลเช็ค > กด ตกลง

ขั้นตอนที่ 1.3

 กดอนุมัติรายการ เมื่อกรอกข้อมูลเช็คเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 1.4

เมื่อคู่ค้านำเช็คไปขึ้นเงิน ให้เราบันทึกตัดเงินจ่ายเช็ค โดยเข้าไปที่เมนูการเงิน > เช็ค > เลือกเช็คจ่ายรอตัดเงิน > กด ตัดเงิน 

เมื่อกดตัดเงินแล้วระบบจะให้ใส่วันที่ที่โดนตัดเงิน เมื่อใส่วันที่เรียบร้อยแล้วให้กดตัดเงิน

เมื่อกดตัดเงินแล้วธนาคารกระแสรายวันในระบบ PEAK จะแสดงการเคลื่อนไหวในการตัดเงินครั้งนี้อัตโนมัติ


ขั้นตอนที่ 2

เมื่อตัดเช็คจ่าย จะมียอดเงินออกจากธนาคารกระเเสรายวัน โดยธนาคารจะดึงเงินจากธนาคารออมทรัพย์มาที่ธนาคารกระแสรายวันอีกที โดยสามารถบันทึกได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2.1

เข้าที่ธนาคารออมทรัพย์ที่ถูกดึงเงินไปกระเเสรายวัน > กด โอนเงิน

 ขั้นตอนที่ 2.2

เมื่อกดโอนเงินแล้ว ระบบจะให้ใส่ข้อมูลต่างๆ โดยเลือกบัญชีธนาคารกระแสรายวัน และใส่วันที่ที่เงินออกจากธนาคาร เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด ตกลง

 เมื่อกดตกลงธนาคารออมทรัพย์จะแสดงรายการเคลื่อนไหวการโอนเงินไปธนาคารออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่เกิดจากการดึงเงินระหว่างประเภทธนาคาร


ขั้นตอนที่ 3.1

เข้าเมนู รายจ่าย > บันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้ > กดสร้าง และใส่ข้อมูล โดย
ผู้ติดต่อ                         : เป็นธนาคารที่หักค่าธรรมเนียม
วันที่                               : วันที่โดนหักเงินค่าธรรมเนียม
บัญชี/ค่าใช้จ่าย     : ค่าธรรมเนียมธนาคาร ใส่ราคา ระบุภาษีเป็นแบบไม่มี
ช่องทางชำระเงินโดย  : เลือกธนาคารที่หักค่าธรรมเนียม เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดอนุมัติรายการ

เมื่อกดอนุมัติรายการแล้ว หน้าธนาคารออมทรัพย์จะแสดงยอดเคลื่อนไหวของการจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK