กรณีผังบัญชีที่สร้างขึ้นเอง สามารถแก้ไขผังบัญชีได้โดยทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > เลือกผังบัญชีที่ต้องการ โดย กดเครื่องหมาย ” + “ เพื่อแสดงผังบัญชีย่อย

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกผังบัญชีที่ต้องการแล้ว กด ตัวเลือก > กดแก้ไข

เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ” แก้ไขบัญชี “

-จบขั้นตอนการแก้ไขผังบัญชี-