การพิมพ์เอกสาร ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบวางบิล สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายรับ > ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ > ดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้ที่ต้องการพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3 : กดคลิกเครื่องหมาย Drop down ที่ปุ่มพิมพ์

เลือกหัวเอกสารที่ต้องการพิมพ์ “พิมพ์ใบแจ้งหนี้”, “พิมพ์ใบส่งของ/ส่งมอบงาน” หรือ “พิมพ์ใบวางบิล”


ตัวอย่างใบแจ้งหนี้

ตัวอย่างใบส่งของ

ตัวอย่างใบวางบิล

หากต้องการพิมพ์เอกสาร เป็นชื่อหัวเอกสารอื่น สามารถกดปุ่มแก้ไขทางมุมขวามือบน

จะมีรูปดินสอ ที่ให้แก้ไขข้อมูล

ให้คลิกรูปดินสอ จุดที่ต้องการแก้ไข

เลือกหัวเอกสาร: ให้ระบุกำหนดเอง

ชื่อเอกสาร: ให้ระบุชื่อหัวเอกสารที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบันทึก

เมื่อแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มบันทึก

ซึ่งการบันทึกจะมี 2 แบบ

แบบที่ 1: บันทึกเฉพาะเอกสารนี้ จะเป็นการบันทึกเฉพาะเอกสารเลขที่นั้นฉบับเดียว

แบบที่ 2: บันทึกเป็นแบบมาตรฐาน เมื่อกดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่สร้างหลังจากตั้งค่าแล้ว หัวเอกสารจะแสดงตามที่แก้ไขที่ตั้งเป็นมาตรฐานไว้

-จบขั้นตอนวิธีการสั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบวางบิล-