ในตอนที่นี้ จะเป็นการเพิ่มข้อมูลการเงิน ซึ่งประกอบด้วย

  1. เงินสด 
  2. ธนาคาร 
  3. สำรองรับจ่าย

การเพิ่มช่องทางการเงิน เช่น เงินสด บัญชีธนาคาร ในระบบการเงินนี้ จะไปเพิ่มผังบัญชีให้อัตโนมัติ โดยไปเป็นผังบัญชีย่อยของบัญชีหลัก (เช่น เงินสด ธนาคารออมทรัพย์ หรือกระแส) แยกเป็นแต่ละบัญชี

ขั้นตอนในการเพิ่มข้อมูล

1. เงินสด 

เงินสดในที่นี้หมายถึง เงินสดย่อย หรือเงินสดที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแลอยู่ เช่น พนักงานขายต้องเดินทางไปต่างจังหวัด และต้องการเบิกเงินไปก่อน 5,000 บาท เงินในส่วนนี้จะเป็นเงินสดย่อยที่พนักงานคนนั่นถืออยู่ 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปหน้าการเงิน หรือเมนูการเงิน เพื่อกดเพิ่มเงินสด

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อกดเพิ่มช่องทางการเงิน หรือเพิ่มเงินสด จะให้ pop up ขึ้นมาให้กำหนดขึ้นมูล โดยกำหนดเป็นเงินสด แล้วใส่ข้อมูลที่ต้องการ รวมไปถึงยอดยกมาของเงินสด

ยอดยกมาของเงินสดคือยอดเงินสดที่มีอยู่ในกิจการ ณ วันที่ก่อนวันที่เริ่มต้นใช้ PEAK โดยเราสามารถใช้ระบบเงินสดนี้เป็นระบบในการจัดการเงินสดย่อยได้เลย 

สามารถกำหนดได้ว่า เงินสดนี้เราจะใช้รับเงิน หรือใช้จ่ายเงิน หรือใช้ได้ทั้งคู่ 

  • ใช้รับเงินหมายถึง เป็นช่องทางการเงินที่ให้ลูกค้าชำระเงินเข้ามาได้ จะมีอยู่ในตัวเลือกช่องทางการรับชำระเงิน ตอนที่ทำรายการฝั่งรายรับ เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จ
  • ใช้จ่ายงินหมายถึง เป็นช่องทางการเงินที่เราจะจ่ายออกไปได้ จะมีอยู่ในตัวเลือกช่องทางการจ่ายชำระเงิน ตอนที่ทำรายการฝั่งรายจ่าย เช่น บันทึกรายจ่าย

การเบิก ถอน ฝาก โอน สามารถทำได้หมด แม้ไม่ได้กำหนดว่าใช้รับเงิน หรือจ่ายเงิน

2. ธนาคาร 

ธนาคารในระบบ PEAK จะแบ่งเป็น บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำ ในส่วนธนาคารนี้ เราสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เป็นบัญชีรับเงิน หรือจ่ายเงิน หรือทั้งคู่ และจะใช้เป็นบัญชีที่ออกเช็คจ่ายหรือไม่

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปหน้าการเงิน หรือเมนูการเงิน เพื่อกดเพิ่มธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2

2.1: กำหนดว่าเป็นบัญชีธนาคารอะไร  และเป็นบัญชีที่ใช้ในการออกเช็คหรือไม่
2.2: กำหนดว่าเป็นบัญชีประเภทไหน กระแส ออมทรัพย์ หรือฝากประจำ
2.3: กำหนดชื่อบัญชี อาจจะเป็นชื่อกิจการ หรือชื่อบุคคลตามหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
2.4: กำหนดเลขบัญชีธนาคาร
2.5: บันทึกภายในที่ระบุไว้ว่าบัญชีนี้ไว้ทำอะไร
2.6: กำหนดยอดยกมา ที่เป็นยอดก่อนวันที่เริ่มต้นใช้งาน PEAK

เช่นเดียวกับเงินสด เราสามารถกำหนดได้ว่า ธนาคารนี้เราจะใช้รับเงิน หรือใช้จ่ายเงิน หรือใช้ได้ทั้งคู่ การตั้งว่าใช้รับเงิน ข้อมูลธนาคารนี้จะแสดงในใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ลูกค้าเห็นเป็นข้อมูลที่ไว้ชำระเงินมาให้เราต่อไป

3. สำรองรับ/จ่าย

สำรองรับ/จ่ายในระบบ PEAK หมายถึงการที่มีบุคคล เช่น กรรมการ หรือพนักงานสำรองจ่ายแทนกิจการไปก่อน ทำให้กิจการเป็นหนี้กรรมการ หรือพนักงาน 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปหน้าการเงิน หรือเมนูการเงิน เพื่อกดเพิ่มสำรองรับ/จ่าย
สำรองรับ/จ่ายนี้ ในระบบ PEAK จะตั้งไว้เป็นฝั่งหนี้สิน ชื่อบัญชี “สำรองจ่ายแทนกิจการที่ยังไม่ได้คืน” 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรายละเอียดต่างๆ

ดูข้อมูลทั้งชุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลและวิธีการเตรียมตัวทำยอดยกมา Prepare Data for beginning balance
ตอนที่ 2 : การนำข้อมูลผู้ติดต่อเข้ามาในระบบ (Import Contact to PEAK)
ตอนที่ 3 : การนำข้อมูลสินค้า/บริการเข้ามาในระบบ (Import Product to PEAK)
ตอนที่ 4 : การนำบันทึกข้อมูลการเงินตั้งต้น (Input Finance to PEAK)
ตอนที่ 5 : การนำบันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น (Input Beginning Account Receivable to PEAK)
ตอนที่ 6 : การนำบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น (Input Beginning Account Payable to PEAK)
ตอนที่ 7 : การนำบันทึกข้อมูลบัญชีตั้งต้น (Input Beginning Accounting Balance to PEAK)

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)