2 December 2021
สร้างใบส่งของชั่วคราว

สร้างใบส่งของชั่วคราว (Temporary Delivery Note) (R046)

ใบส่งของชั่วคราว สามารถทำการสร้างเอกสารได้ที่หน้าใบเสนอราคา  ในส่วนของการเอกสารในหน้าใบเสนอราคาระบบจะยังไม่ทำการตัดสต๊อกสินค้า และยังไม่บันทึกบัญชี  

สามารถทำตามตัวอย่างได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้า รายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง

ขั้นตอนที่ 2  เมื่อกดสร้างแล้ว ให้ทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ในส่วนนี้จะต้องเป็นสินค้าเท่านั้นจึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบส่งของชั่วคราวได้ เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้วให้กดอนุมัติรายการ

ข้ันตอนที่ 3 เมื่ออนุมัติรายการแล้ว ให้กดพิมพ์เอกสารแล้วเลือกพิมพ์ใบส่งของชั่วคราว

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK