20 October 2021
วิธีแก้ไขรายละเอียดเช็คที่ยังไม่ได้กดขึ้นเงิน (Edit Cheque)

วิธีแก้ไขรายละเอียดเช็คที่ยังไม่ได้กดขึ้นเงิน (Edit Cheque) (F001)

เช็คที่ใส่ข้อมูลไปแล้ว ตรวจพบภายหลังว่ามีการใส่รายละเอียดผิดพลาด สามารถเข้าทำการแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  

เข้าไปที่หน้าการเงิน > เช็ค > กดที่เลขเช็ค 


ขั้นตอนที่ 2  

แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม แล้วกด แก้ไข

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK