3 December 2023
วิธีแก้ไขการลงบัญชีที่อนุมัติรายการแล้ว (Edit Account and Description)

วิธีแก้ไขการลงบัญชีที่อนุมัติรายการแล้ว (E044)

การแก้ไขการลงบัญชีและการแก้ไขคำอธิบาย สามารถทำการการแก้ไขได้เฉพาะบัญชีและคำอธิบายเท่านั้น ในส่วนของสินค้าหรือบริการทีสร้างรหัสไว้ จะไม่สามารถแก้ไขได้

การแก้ไขบัญชีและการแก้ไขคำอธิบายสามารถทำรายการได้เหมือนกันทั้งรายรับ และรายจ่าย

เมื่อสร้างเอกสารและอนุมัติรายการแล้วไม่ว่าจะเป็นเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ หรือ บันทึกรายจ่าย   หากต้องการแก้ไขการบันทึกบัญชีและแก้ไขคำอธิบายที่ได้ทำการสร้างเอกสารไว้แล้ว สามารถทำการแก้ไขได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่เอกสารที่ต้องการแก้ไข กด แก้ 

ขั้นตอนที่ 2

แก้ไขที่บัญชี หรือแก้ไขคำอธิบายรายการ

ขั้นตอนที่ 3

กด ตกลง 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK