18 August 2022
บันทึกเงินลงทุน

วิธีบันทึกเงินลงทุนในกิจการ (R044)

หากกรรมการหรือกิจการอื่นนำเงินมาลงทุน หรือมีการนำเงินมาลงทุนเพิ่ม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ >> กดสร้าง


ขั้นตอนที่ 2 :
 ระบุรายละเอียด

     ลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน >> ใส่ชื่อบุคคลหรือกิจการที่นำเงินมาลงทุน
     วันที่ออก             >> ระบุวันที่นำเงินมาลงทุนในกิจการ
     เอกสารเลขที่      >> หากไม่มีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงตัวอักษรของใบเสร็จรับ
                                      เงินเป็น RT  ให้เปลี่ยนตัวอักษรจาก RT เป็นตัวอักษรอื่น เช่น OO MT                                         เป็นต้น เพื่อเวลาพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินจะได้พบข้อแตกต่าง                                               ระหว่างรายได้กับรายการที่ประยุกต์ใช้
     บัญชี                  >> ระบุประเภทหุ้น หุ้นจะมี 2 ประเภท เราต้องดูว่าเงินที่นำมาลงทุนเป็นหุ้น                                       ประเภทไหน
     ภาษี                   >> ระบุเป็นแบบไม่มีภาษี
     รับชำระเงิน       >> ระบุวันที่และธนาคาร ที่ได้รับเงินจากการลงทุน เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วให้                                      กดบันทึกร่างหรืออนุมัติรายการ

     จากตัวอย่าง วันที่ 14/02/2020 มีการนำเงิน 10,000,000 บาท มาลงทุนเพิ่มเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ เงินที่นำมาลงทุนเป็นหุ้นสามัญ จะบันทึกได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

ระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติตามตัวอย่างด้านล่าง