25 May 2022

วิธีการเพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet รูปแบบผู้ให้บริการ e-Commerce (NF004)

ในกรณีที่มีการขายของบน Flatfrom เช่น Lazada Shopee Grab เป็นต้น เงินที่ได้รับจากการขายของจะไม่ได้เข้าธนาคารของกิจการเลยแต่เงินจะถูกพักไว้ที่ผู้ให้บริการ Flatfrom ดังกล่าว โดยเงินจะถูกโอนเข้าธนาคารของกิจการเป็นรอบๆ ตามที่ Flatfrom นั้น กำหนดไว้ ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มช่องทางการเงินเพื่อพักเงินดังกล่าวไว้ที่ช่องทางการเงิน e-Wallet ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูการเงิน >> เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet >> เพิ่มช่องทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่ต้องการ
เลือกประเภทการกรอกข้อมูล ว่าเป็น ‘พื้นฐาน’ หรือ ‘ขั้นสูง’ (กรอกข้อมูลมากขึ้น)
ประเภทพื้นฐาน
ประเภทช่องทางการเงิน = เลือก e-Wallet
รูปแบบผู้ให้บริการ = e-Wallet
ผู้ให้บริการ = Shopee Lazada Grab เป็นต้น
ชื่อบัญชีที่ใช้บริการ = ระบบจะดึงจากชื่อกิจการ หรือสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อที่ต้องการได้
หากเลือกประเภทขั้นสูงจะมีข้อมูลให้กรอกเพิ่มขึ้นดังนี้
เลขที่บัญชีที่ใช้บริการ = จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้
บัญชีที่บันทึก = ระบบจะผูกผังบัญชีให้อัตโนมัติ หรือสามารถเลือกผังบัญชีที่ต้องการได้
คำอธิบายช่องทางการเงิน= จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
ระบุว่าช่องทางรับเงินหรือใช้จ่ายเงิน ปกติจะระบุทั้ง 2 แบบ
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด +เพิ่ม e-Wallet

เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วจะแสดงกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างด้านล่าง

-จบขั้นตอนการเพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet รูปแบบผู้ให้บริการ e-Commerce-