17 September 2021
วิธีการพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักคู่ค้า

วิธีการพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักคู่ค้า (F016)

  การพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำข้อมูลไปกรอกกับแบบฟอร์มของกรมสรรพากร สามารถทำการพิมพ์ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ เมนู การเงิน > เลือก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนที่ 2

กด พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3

จะมี Pop – Up เด้งให้ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงาน
ทำการระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงาน > กดปุ่ม พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 4

ทำการระบุว่าต้องการดาวน์โหลดแบบไหน ซึ่งการดาวน์โหลดจะมี 2 แบบ คือ

     แบบที่ 1 : ดาวน์โหลด เป็นการโหลดรายงานเอกสารลงเครื่องคอมพิวเตอร์ หากต้องการดูวิธีการดาวน์โหลด คลิกที่นี่
     แบบที่ 2 : ส่งรายงานเข้าอีเมล เป็นการส่งรายงานเข้าทางอีเมล สามารถระบุอีเมลที่ต้องการส่งเข้าได้ หากต้องการดูวิธีการดาวน์โหลดโดยส่งผ่านอีเมล คลิกที่นี่

เมื่อเลือกวิธีที่จะดาวน์โหลดเอกสารแล้ว > กด ดาวน์โหลด 

     ในไฟล์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ทำการดาวน์โหลดออกมา  Sheet Excel จะแบ่งแยกหน้าเป็น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด. 53 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK