25 May 2022

ยืนยันตัวตนกิจการ (Verify)

ในระบบสามารถกด ยืนยันตัวตนกิจการ (Verify) เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างมาสร้างกิจการบน PEAK และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเมนูตั้งค่า >> กดยืนยันตัวตนกิจการ

ขั้นตอนที่ 2 จะแสดงหน้าต่างขั้นตอนการยืนยันตัวตนกิจการ ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเลข 13 หลัก, ที่อยู่จดทะเบียน และโลโก้กิจการก่อนทำรายการต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 แนบเอกสารที่ยืนยันตัวตน

  • เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนจะมีด้วยกัน 3 เอกสารหลัก ๆ ซึ่ง 2 เอกสารแรกสามารถส่งได้ผ่านระบบดังนี้
    1. หนังสือรับรองบริษัท (DBD) อายุไม่เกิน 3 เดือน
    2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 สำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หลังจากทำรายการส่งเอกสารบน PEAK เสร็จ ระบบจะส่งอีเมลอีกครั้งเพื่อขอสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  • หลังจากส่งเอกสารครบแล้วทีมงาน PEAK จะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติ
  • เมื่อยืนยันตันตนกิจการสำเร็จ จะแสดงสัญลักษณ์ Verified ไว้ที่หน้าเอกสารรูปแบบใหม่ และแสดงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่แจ้งเอาไว้
  • เมื่อคู่ค้าทำรายการกับกิจการจะเห็นโลโก้คุณ
  • หากมีคนอื่นนำเลขที่ผู้เสีย 13 หลักมาสมัครระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่า “กิจการนี้ได้มีการสร้างในระบบแล้ว” จะป้องกันไม่ให้สร้างซ้ำได้อีก

สามารถดูวิดิโอการยืนยันตัวตนกิจการ (Verify) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า วินาทีที่ 13:45

-จบขั้นตอนยืนยันตัวตนกิจการ-