3 December 2023
การบันทึกแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการ(Barter Trade Transaction Record)

การบันทึกแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการ (Barter Trade Transaction Record)

ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการ โดยไม่มีการชำระเงิน ให้ทำรายการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มช่องทางการเงินในส่วนของ “สำรองรับจ่าย” โดยกำหนดเป็น “บัญชีบาร์เทอ” ซึ่งบัญชีนี้ยอดคงเหลือสุดท้ายควรจะเป็น 0 

ขั้นตอนที่ 2

ทำรายการขาย/ให้บริการสินค้า โดยเลือกว่ารับชำระด้วย “บัญชีบาร์เทอ” เพื่อบันทึกการขายสินค้า/บริการ และรับรู้รายได้ หรือออกใบกำกับภาษี

ขั้นตอนที่ 3

ทำรายการซื้อ/บันทึกรายจ่าย โดยเลือกว่ารับชำระด้วย “บัญชีบาร์เทอ” เพื่อบันทึกการจ่ายสินค้า/บริการ และรับรู้ค่าใช้จ่าย หรือรับใบกำกับภาษีซื้อ


ขั้นตอนที่ 4

พอเข้าไปดูบัญชีบาร์เทอยอดคงเหลือจะกลายเป็น 0 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK