2 December 2021

การสร้างใบเสนอราคา(Create QO)(NR001)

วิธีการสร้างใบเสนอราคา (Creat QO)

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนูรายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง

ขั้นตอนที่ 2 ระบุรายละเอียด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า = ระบุรายละเอียดของคู่ค้า

วันที่ออก = ระบุวันที่ออกใบเสนอราคา

ใช้ได้ถึง = ระบุวันที่ที่ครบกำหนดของใบเสนอราคานี้

อ้างอิงถึง = ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการอ้างอิงที่ต้องการ

เลขที่เอกสาร = โดยปกติแล้วระบบจะรันเลขที่เอกสารให้อัติโนมัติ แต่หากต้องการแก้ไขก็สามารถ Manual ตัวเลขได้

หมายเหตุ ตัวไปที่มีเครื่องหมาย *จำเป็นต้องการอกข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลราคาและภาษี

ประเภทราคา = สามารถเลือกประเภทภาษีได้ว่าเป็นราคารวมภาษี แยกภาษี หรือไม่มี

ราคานี้เป็นค่าเงิน = ระบุสกุลเงินที่ต้องการ เพราะระบบสามารถบันทึกค่าเงินนอกเหนือจากสกุลเงินไทยได้

ส่วนที่ 3 รายการ

สินค้า/บริการ = ระบุรายการสินค้า/บริการที่ต้องการ

บัญชี = เมื่อเลือกสินค้า/บริการแล้วระบบจะแสดงผังบัญชีที่ได้ผูกไว้กับตัวสินค้า/บริการ

คำอธิบาย = ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า

จำนวน = ระบุจำนวนสินค้า/บริการ

ราคา/หน่วย = ระบุราคาต่อหน่วยของสินค้า/บริการ

ส่วนลด/หน่วย = ระบุโดยเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือบาท ส่วนลดจะเป็นส่วนลดราคาต่อหน่วยเท่านั้น

ภาษี = ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเลือกอัตราที่ต้องการ โดยภาษีที่มีให้เลือกคือ ไม่มี ,0% ,7%

หัก ณ ที่จ่าย = ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยเลือกอัตราที่ต้องการ

+เพิ่มรายการใหม่ = กดเพิ่มเมื่อต้องการสร้างรายการมากกว่า 1 รายการ

+เพิ่มอธิบายรายการ = กดเพิ่มเมื่อต้องการกรอกคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า/บริการนั้นๆ

ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสรุปข้อมูลให้อัตโนมัติ หากตรวจสอบพบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับความต้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ตรงคือโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะปัดเศษไม่เหมือนกันหากต้องการแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มให้กดปุ่ม “แก้ไข” กรอกจำนวนที่ต้องการ และกด “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกเอกสาร

ยกเลิก = เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาผิดหรือไม่ต้องการใบเสนอราคานี้

บันทึกร่าง = เมื่อต้องการร่างเอกสารไว้เฉยๆ กรณีที่ยังไม่มั่นใจว่าระบุรายละเอียดถูกต้องไหม ซึ่งการร่างเอกสารสามารถกลับมากดอนุมัติเอกสารได้ในภายหลัง

อนุมัติใบเสนอราคา = เมื่อมั่นใจว่าเอกสารใบเสนอราคาที่สร้างถูกต้องและต้องการทำใบแจ้งหนี้ต่อไป

– จบบันทึกการสร้างใบเสนอราคา –