2 December 2021
การปรับปรุงยอดสินค้า (Adjust Product Amount)

วิธีการปรับปรุงยอดสินค้าและการบันทึกบัญชี (I012)

รายการสินค้าที่ทำรายการบันทึกทั้งรายรับ และรายจ่ายไว้ เมื่อเรามาตรวจสอบสินค้าพบว่าสินค้ามีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบบมีอยู่ สามารถทำรายการปรับปรุงยอดสินค้าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ สินค้า แล้วเปิดรหสัสินค้าที่ต้องการปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้ามาในสินค้าที่ต้องการปรับปรุงแล้ว ให้กดปรับปรุงยอด

ขั้นตอนที่ 3 ใส่จำนวนของสินค้าที่นับได้จริงว่ามีเท่าไรแล้วกดปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดปรับปรุงแล้วยอดคงเหลือจะเท่ากับยอดสินค้าจริงที่ตรวจนับได้ ให้กดที่ตัวเลขจำนวนสินค้าเพื่อดูการบันทึกบัญชี

เมื่อกดแล้ว ให้ทำการกดที่ JV

เมื่อกดที่ JV จะเห็นการปรับปรุงและการบันทึกรายการ

*****จบขั้นตอน****