4 December 2022

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบรับชำระเงินคืน

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบอ้างอิงแบบรับชำระเงินคืน

สามารถทำขั้นตอนดังนี้

หากทางกิจการได้รับใบลดหนี้จากผู้ขาย โดยมีเอกสารการจ่ายอ้างอิงการรับลดหนี้สามารถบันทึกรับใบลดหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้

ตัวอย่าง กิจการได้ทำการซื้อสินค้า 10 ชิ้น ราคาหน่วยละ 300 บาท จ่ายชำระเต็มจำนวนแล้ว
ต่อมาได้รับเอกสารรับใบลดหนี้เนื่องจากสินค้าชำรุด และส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย
จำนวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 300 บาท สามาบันทึกได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > รับใบลดหนี้ > สร้าง

คลิกลดหนี้จากเอกสารเดิม > ระบุชื่อลูกค้า/คู่ค้า > ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการรับใบลดหนี้ > คลิก ถัดไป

หรือสามารถออกเอกสารรับใบลดหนี้ที่หน้าเอกสารรายจ่ายโดย คลิกตัวเลือก > รับใบลดหนี้

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกระบุสาเหตุการลดหนี้ และ ระบุคืนสินค้า

การลดหนี้จะมีผลกับ Stock สินค้า 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 คืนสินค้า สินค้าใน Stock จะลดลง
รูปแบบที่ 2 ไม่คืนสินค้า Stock จะไม่มีการเคลื่อนไหว

ซึ่งในตัวอย่างนี้จะเป็นรูปแบบที่ 1 คืนสินค้า

ขั้นตอนที่ 3 : รับชำระเงิน ระบบุช่องทางเงินที่ได้รับเงินคืน จากนั้นคลิกอนุมัติใบลดหนี้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

– จบขั้นตอนการบันทึกรับใบลดหนี้แบบรับชำระเงินคืน –