3 December 2023

เรื่องสำคัญ ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกิจการมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ให้กู้ นักลงทุน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงมีข้อควรระวังที่นักบัญชีและผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินมีอะไรบ้างนั้น จะนำเสนอในบทความนี้ งบการเงินคืออะไร งบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีที่แสดงผลประกอบการและสถานะในการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ส่วนประกอบของงบการเงิน งบการเงินนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้  1. งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล เป็นงบที่แสดงสถานะทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  …

ปิดงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับเจ้าของธุรกิจ

งบการเงินคือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการในแต่ละงวดบัญชี รายงานงบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในแต่ละปีกิจการต้องทำการปิดงบการเงินให้ได้รายงานเพื่อนำส่งหน่วยราชการตามกฎหมาย การปิดงบการเงินคืออะไร ความหมายของการปิดงบการเงิน การปิดงบการเงิน คือการจัดการเพื่อให้ได้งบการเงินเมื่อถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รอบระยะเวลาบัญชีหมายถึงช่วงเวลาที่กิจการทำการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นภายในงวดเวลาหรือรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติรอบระยะเวลาบัญชีจะเป็นระยะเวลาเท่าไรก็ได้แต่ไม่เกิน 1 ปี จะเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม เหมือนปีปฏิทินหรือไม่ก็ได้ ส่วนใหญ่กิจการกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตามปีปฏิทินเช่น รอบบัญชี …

พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้ : หมวด – งบการเงิน

อยู่ในช่วงเดือน 5 เดือน 6 แบบนี้ นักบัญชี และสำนักงานบัญชี ยังคงเร่งปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งงบให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “พจนานุกรม ศัพท์บัญชี …

อยากรู้ผลประกอบการบริษัทคู่แข่ง ต้องเข้าเว็บไหน?

ในการทำธุรกิจ หนึ่งสิ่งสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การศึกษาข้อมูลของคู่แข่งจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ

งบการเงินบอกอะไรของบริษัทบ้าง

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้เจ้าของบริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ตรวจสอบบัญชีคือใคร ต่างจากนักบัญชีอย่างไร

ผู้ประกอบการหลายคนมีข้อสงสัยว่าเพราะอะไรกิจการมีพนักงานบัญชีประจำหรือจ้างสำนักงานบัญชีแล้วยังต้องจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบงบการเงินอีก

วิธีส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing

การส่งงบการเงินเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท ที่จะต้องส่งงบให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเดือน 5 หลังจากวันที่ปิดรอบปีบัญชี

ปิดงบการเงิน เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

การปิดงบการเงิน สิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจ เพื่อจัดส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปิดงบการเงินแบบง่ายๆ ได้ที่นี่