สัญญาการใช้บริการ peakenigne.com

คู่สัญญาตกลงให้การใช้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำนิยาม

ในคำขอ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
"ผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้

“ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับบริการของผู้ใช้บริการ

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการ

"บริการ" หมายถึง สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน peakengine.com ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาใช้ บริการนี้

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน peakengine.com และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ ซึ่ง คำนวณตามอัตราที่ได้ตกลงกัน

ข้อ 2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนอัตราค่า บริการ และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่ง กระทำตามคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ให้สิทธิ ดำเนินการให้ บริการแก่ผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และคู่สัญญาตกลงว่าผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดใดๆ อัน เนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เช่น ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ แต่ตามธรรมเนียมปฎิบัติจะแจ้งให้ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
 2. ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการจะ ดำเนิน การแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามปกติภายในเวลาอันสมควร และหากเหตุบกพร่องนั้น เกิดจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบโดยการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้ ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ โดยคำนวณจากวันที่เกิดความผิดปกติ จนถึงเวลาที่ได้แก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยคิดเป็นวัน โดยน้อยกว่า 3 ชั่วโมงนับเป็น 0 วัน เกินกว่าหรือเท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง นับเป็น 1 วัน (เช่น หากเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ 5 ชั่วโมง ผู้ให้บริการจะต้องเพิ่มจำนวนวันใช้งานคืนให้ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 2x1 = 2 วัน ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถชดเชยให้แก่ผู้ใช้บริการมากกว่าที่กำหนดก็ได้)
 3. ผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการตามสัญญานี้แต่จะไม่มีความรับผิดในกรณีที่ การให้ บริการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่เหนือ ความควบคุม ของผู้ให้บริการ
 4. ผู้ให้บริการจะไม่นำข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล หรือตามกฎหมายพิเศษในสถานการณ์ไม่ปกติ)
 5. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเข้ามา เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของบริการนี้ หรือบริการอื่น หรือกระบวน การอื่นๆ ของผู้ให้บริการ หรือกิจการในเครือที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการโดยต้องไม่เป็นการละเมิดข้อ 2. (5) (เช่น ผู้ให้อบรการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานการวิจัยการตลาด วิจัยด้านผลประกอบการของธุรกิจ SMEs เตรียมผลข้อมูลเพืBอประโยชน์ทางการตลาดเพื่อสื่อความภาพ หรือเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ทั้ง นี้โดยไม่เป็นการกำหนดเฉพาะตัวอย่างเท่านั้น )

ข้อ 3. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้เพื่อตนเอง หรือในทางธุรกิจปกติของตนและจะไม่นำไป ให้บริการต่อ (Reselling) เว้นแต่พิสูจได้ว่าเป็นการให้บริการกับลูกค้าในทางธุรกิจปกติของตน
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ของประชาชน และต้องไม่ดำเนินการอย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศของทางราชการ ทั้งที่มี ผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือ ต่อไปในอนาคต และหากมีการใช้ไปในทางทีBผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ให้บริการมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือช่วยเหลือส่งเสริมในการกระทำดังกล่าวทัังสิ้น
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ทำการดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำขอ/สัญญานี้ ทั้งนี้ ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการ ย่อมทำให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจาก ความรับผิด หรือหน้าที่ในการให้บริการเท่าที่ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้ บริการมีผลกระทบต่อผู้ ให้บริการ
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาใช้บริการนีทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย เต็มจำนวน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการ
 6. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นีถือ เป็นงานที่ได้ รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด
 7. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่บันทึกลงในฐานข้อมูล และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้นำเข้ามาในระบบของผู้ให้บริการ
 8. เนื้อหาหรือข้อมูลทั้ง หมดซึ่ง เป็นส่วนประกอบการให้บริการภายใต้สัญญานี้ อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง หลายที่ปรากฏอยู่ ผู้ใช้บริการ สามารถใช้เนื้อหาหรือ ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้บริการเท่านั้นห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้งานใน วัตถุประสงค์อื่นๆ
 9. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิh เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมี เจตนาหรือไม่
 10. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา User ID และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ มอบหรืออนุญาตให้ บุคคล อื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ User ID และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่า การกระทำ เหล่านั้น เป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
 11. ในกรณีผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ได้ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือผู้ให้บริการ ผู้ใช้ บริการ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น เต็มจำนวน

ข้อ 4. ระยะเวลาใช้บริการ

คู่สัญญาตกลงว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาการใช้บริการ ขยายออก ไปอีกคราวละเท่ากำหนดระยะเวลาเดิมตามที่ระบุในสัญญาใช้บริการนี้เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะขยาย ระยะเวลาการใช้บริการออกไปอีก โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการไปจนครบกำหนดวันสุดท้ายของรอบการใช้บริการ

ข้อ 5. ค่าบริการ

 1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่ระบุภายในเวลาที่กำหนด (เช่น ชำระค่าบริการล่วงหน้า เป็นต้น)
 2. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากไม่ต้องการใช้บริการโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการเอง
 3. ค่าบริการทีBชำระล่วงหน้าสามารถคืนเป็นเงินสดได้ในกรณีที่เป็นการยกเลิกบริการตามข้อ 5(2) โดยส่วนทีBใช้บริการไป แล้วน้อยกว่า 1 เดือนถือว่าใช้ไป 1 เดือน และมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการคืนเงินจำนวน 1,000 บาท ต่อครั้งและกรณีที่เป็นการยกเลิกบริการตามข้อ 7(2) ไม่มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการคืนเงิน
 4. หากการชำระค่าบริการนั้น เป็นการชำระค่าบริการล่วงหน้า และได้รับส่วนลดไปแล้วจากการชำระล่วงหน้า เมื่อมีการยกเลิกการใช้งานจะคำนวณมูลค่าการใช้งานไปแล้ว จากเวลาการใช้งานคูณกับค่าบริการเต็มก่อนส่วนลดสำหรับช่วงเวลาทีBได้ใช้บริการไปแล้ว หากมากกว่า หรือเท่ากับมูลค่าทBีชำระล่วงหน้าในครั้งแรกจำนวนเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ (เช่น ค่าบริการรายเดือนปกติ 500 บาท , มีการชำระล่วงหน้า 1,500 บาท เพื่อใช้งาน 15 เดือน , ใช้งานไปแล้ว 3 เดือนต้องการยกเลิกค่าบริการ จำนวน 12 เดือนที่ยังไม่ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ เนื่องจากมูลค่าการใช้งานไปแล้ว 500 x 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาทที่ชำระล่วงหน้า)
 5. เครดิตการให้บริการที่ได้นอกเหนือจากการชำระค่าบริการตามปกติ ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ (เช่น เครดิตที่ได้จาก การแนะนำต่อหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้)

ข้อ 6. การระงับบริการชั่วคราว

 1. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยแจ้งพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้ระงับการให้บริการดังกล่าว
  1. ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าการระงับใช้บริการนั้น มีระยะเวลานานเกินกว่า 8 ชั่วโมง
  2. ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ถ้าการระงับใช้บริการนั้น มีระยะเวลานานเกินกว่า 4 ชั่วโมง
  3. ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ถ้าการระงับใช้บริการนั้น มีระยะเวลานานไม่เกินกว่า 4 ชั่วโมง
 2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น แก่ผู้ให้บริการ เช่น ภัยธรรมชาติ การจารจร การถูกโจรกรรม การล่มของระบบโครงข่าย อินเตอร์เน็ต ความผิดพลาดจากการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นที่นำมาเชื่อมต่อกัน หรือความผิดพลาดของผู้ ให้บริการอื่นที่ผู้ให้บริการใช้งานเป็นต้น
  2. ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมเพื่อขอใช้บริการ
  3. ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือผ่าฝืนต่อสัญญาใช้บริการนี้
  4. ผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการตามที่ตกลงกัน
  5. ผู้ให้บริการมีเหตุจำเป็นต้องบำรุงรักษา หรือแก้ไขระบบในการใช้บริการเป็นการเร่งด่วน โดยผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร
   ในกรณีที่ผู้ให้บริการระงับการให้บริการชั่วคราวตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระค่าบริการตามปกติ

ข้อ 7. การบอกเลิกบริการ

 1. ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้
  1. ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
  2. ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี
  3. ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า การใช้งานของผู้ใช้บริการส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือระบบการการให้บริการตามสัญญานี
  4. ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ
  5. เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 2. ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีผลได้ในทันทีที่บอกกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
  1. ผู้ให้บริการละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้
  2. ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นสภาพนิติบุคคล
  3. ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตดลงในสัญญาใช้บริการหรือเงื่อนไขในการให้บริการซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือ ประโยชน์อันพึงได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อ 8. ข้อตกลงอื่นๆ

 1. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือตาม คำขอ/ สัญญาฉบับนี้ ไม่ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการ
 2. เมื่อผลแห่งสัญญานี้ยกเลิกไปแล้วด้วยเหตุใด ๆ เป็นเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 5 ปี ผู้ให้บริการสามารถลบข้อมูลที่ผู้ใช้ บริการ หรือผู้ใช้งานนำเข้ามาในฐานข้อมูลได้
 3. เครดิตการใช้งานหรือผลประโยชน์อื่นใดสามารถสะสมได้ แต่ไม่สามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสิทธิครอบครองได้ และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจคุณให้ดีขึ้นแล้วหรือยัง ?

เริ่มต้นใช้งานฟรี