3 December 2023
PEAK-การจ้างสำนักงานบัญชีดีอย่างไร-ปก

การจ้างสำนักงานบัญชีดีอย่างไร

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการ SMEs นิยมจ้างสำนักงานบัญชีมาดูแลจัดการเรื่องบัญชี ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการเป็นจำนวนมากและมีค่าบริการไม่สูงนัก โดยเฉพาะกิจการ SMEs ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินลงทุนจำกัด ในการจ้างสำนักงานบัญชีมีข้อดีต่อกิจการหลายประการ

สำนักงานบัญชีช่วยSMEsได้อย่างไร

สำนักงานบัญชีถือเป็นที่ปรึกษาหลักของธุรกิจ SMEs เปรียบเสมือนคู่คิดของผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชีสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ ดังนี้

1. สำนักงานบัญชีเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่างๆได้นอกเหนือไปจากด้านบัญชีและภาษี

นอกจากการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีแล้ว สำนักงานบัญชียังเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำการควบคุมกระแสเงินสด การจัดทำงบประมาณ การจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร การจัดทำเงินเดือน การควบคุมสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจหรือกำหนดกลยุทธ์ของเจ้าของกิจการ เป็นต้น

2. สำนักงานบัญชีช่วยให้การจัดทำบัญชีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

การที่สำนักงานบัญชีใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มีความทันสมัย สามารถดึงข้อมูลคู่ค้าจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้โดยอัตโนมัติ สามารถเรียกเก็บเงินผ่านQR CODE ช่วยกระทบยอดบัญชีธนาคารได้โดยอัตโนมัติ การอัพเดตภาพเอกสารลงในโปรแกรมบัญชีได้โดยอัตโนมัติหรือแม้แต่การบันทึกค่าใช้จ่ายผ่าน Application Line

3. สำนักงานบัญชีช่วยดูแลสุขภาพทางการเงินและภาษีของกิจการ                                       

ผู้ประกอบการสามารถทำงานร่วมกับสำนักงานบัญชีได้บนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชี

1. ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระของผู้ประกอบการ

ในการจัดทำบัญชีด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การใช้โปรแกรมทางบัญชี การอัพเดตความรู้ทางบัญชี ภาษีอยู่ตลอดเวลา การดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องงานจดทะเบียน การเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นต้น การดำเนินการติดต่อกับกรมสรรพากรในการยื่นแบบเสียภาษี การชี้แจงประเด็นทางภาษี การขอคืนภาษี เป็นต้น สำนักงานบัญชีมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการดังกล่าว ซึ่งช่วยจัดการงานด้านบัญชีและภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานบริหาร การกำหนดนโยบายขององค์กร การสร้างยอดขาย เป็นต้น

2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการ

ในการจัดซื้อซอฟท์แวร์ทางบัญชีและค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดโปรแกรม สำนักงานบัญชีมีการจัดเตรียมโปรแกรมทางบัญชีสำหรับลูกค้าไว้พร้อมแล้ว เนื่องด้วยสำนักงานบัญชีมีจำนวนลูกค้าหลายราย และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชี ได้แก่ รายจ่ายประเภทเงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์พนักงาน สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งค่าจ้างทำบัญชีรายเดือนของสำนักงานบัญชีมีต้นทุนถูกกว่า

3. ช่วยลดการเกิดทุจริตในองค์กร

 การใช้บริการของสำนักงานบัญชีซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียในองค์กรจะจัดทำข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและเป็นไปตามเอกสารหลักฐาน เป็นการช่วยผู้บริหารในการตรวจสอบรายการซื้อขาย รับจ่าย ของธุรกิจว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดการเกิดทุจริตในองค์กรได้

4. ระบบบัญชีมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการจัดทำบัญชี สำนักงานบัญชียังเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านภาษี การวางแผนภาษี ทำให้กิจการลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

5. กิจการได้รับข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่ทันเวลา

ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการวางแผน การประมาณการ การจัดทำงบประมาณประจำปี ปัจจุบันมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ให้รายงานสำคัญทางธุรกิจ โดยผู้บริหารสามารถติดตามยอดขาย ค่าใช้จ่าย รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า รายงานลูกหนี้ที่เกินกำหนดเวลา เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลรายงานทางบัญชีของกิจการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการขอกู้เงินจาก ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือขอการสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐได้

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK สามารถใช้งานได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ peakaccount.com ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถใช้งานผ่าน LINE เพื่อให้ผู้ประกอบการทำงานร่วมกับนักบัญชีได้ง่ายขึ้น แล้วตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของกิจการได้ง่าย เพียงแอด LINE : @peakconnect เท่านั้น

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK