18 August 2022

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.79

New Features

 • New PEAK ฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ (Import Contact) เพื่อสร้างผู้ติดต่อหลายรายการในครั้งเดียว
 • New PEAK เปิดให้ใส่กลุ่มจัดประเภท ที่หน้าเอกสารใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ
 • New PEAK เพิ่มปุ่มลงทะเบียนใบกำกับภาษีซื้อที่หน้าตารางใบกำกับภาษี
 • PEAK Tax ปรับปรุงการออก Text File ใหม่ ให้แบ่งช่องที่อยู่ และแบ่งรายการเงินได้ต่อใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นสูงสุด 3 รายการต่อใบ

Update

 • เพิ่มการแสดงตัวอย่างรูปสินค้า ที่หน้าตารางสินค้า/บริการ
 • เพิ่มการแสดงรายงานภาษาอังกฤษ ที่หน้ารายงานรายสัปดาห์ และรายเดือน
 • บน PEAK Tax ปิดการสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย ช่องประเภทเงินได้อื่น ๆ
 • บน PEAK ปรับปรุงการออก Text File ให้แบ่งช่องที่อยู่ และแบ่งรายการเงินได้ต่อใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นสูงสุด 3 รายการต่อใบ

Bug Fix

 • New PEAK แก้ไขสิทธิการใช้งานสร้างใบเสนอราคาอย่างเดียว ไม่ให้เข้าเมนูสินค้าได้
 • PEAK Tax แก้ไขไม่สามารถสร้างใบหัก ณ ที่จ่ายได้เนื่องจากใส่เงินหักอื่น ๆ
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK Version 2.79

แนะนำ Highlight New Features

New PEAK ฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ (Import Contact) เพื่อสร้างผู้ติดต่อหลายรายการในครั้งเดียว

 • เข้าที่เมนูผู้ติดต่อ > นำเข้าผู้ติดต่อ
ปุ่มเพื่อแสดงหน้าโหลดไฟล์นำเข้าผู้ติดต่อ
 • จากนั้นให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากระบบ ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อที่ต้องการนำเข้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่ sheet คำอธิบาย
กดเพื่อโหลดไฟล์นำเข้า สำหรับใส่ข้อมูล
 • หลังจากใส่ข้อมูลให้อัปโหลดไฟล์เข้าระบบ และมาที่หน้าสร้างรายการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนกดนำเข้า
  • ที่หน้านี้สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อได้อีกที่ปุ่มล่างซ้าย
เมื่อนำเข้าไฟล์ จะมีหน้าให้แก้ไขหรือเพิ่มผู้ติดต่อที่ต้องการ ก่อนกดนำเข้า

New PEAK เปิดให้ใส่กลุ่มจัดประเภท ที่หน้าเอกสารใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ

 • ใบเสนอราคาจะแสดงกลุ่มจัดประเภทของฝั่งรายรับ
 • หากนำใบเสนอราคาไปออกใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน จะดึงกลุ่มจัดประเภทที่เลือกไว้ด้วย
 • การบันทึกใบเสนอราคาที่มีกลุ่มจัดประเภท จะยังไม่แสดงที่ PEAK Board
ตัวอย่างการแสดงกลุ่มจัดประเภทที่ใบเสนอราคา
 • ใบสั่งซื้อจะแสดงกลุ่มจัดประเภทของฝั่งรายจ่าย
 • หากนำใบสั่งซื้อไปออกบันทึกค่าใช้จ่ายหรือบันทึกซื้อสินค้า จะดึงกลุ่มจัดประเภทที่เลือกไว้ด้วย
 • การบันทึกใบสั่งซื้อที่มีกลุ่มจัดประเภท จะยังไม่แสดงที่ PEAK Board
ตัวอย่างการแสดงกลุ่มจัดประเภทที่ใบสั่งซื้อ

New PEAK เพิ่มปุ่มลงทะเบียนใบกำกับภาษีซื้อที่หน้าตารางใบกำกับภาษี

 • เข้าที่เมนูรายจ่าย > ใบกำกับภาษีซื้อ > Tab รอรับใบกำกับภาษี ที่แถวคำสั่งจะมีให้กดลงทะเบียน สำหรับใบกำกับภาษีที่ยังไม่ลงทะเบียน
หน้าตารางใบกำกับภาษีซื้อ Tab รอรับใบกำกับภาษี
 • เมื่อกดจะแสดงช่องให้ใส่ใบกำกับภาษี เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะการรับใบกำกับภาษี และบันทึกบัญชีกลับรายการภาษีซื้อ
หน้าใส่ข้อมูลใบกำกับภาษี

PEAK Tax และ PEAK ปรับปรุงการออก Text File ใหม่ ให้แบ่งช่องที่อยู่ และแบ่งรายการเงินได้ต่อใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นสูงสุด 3 รายการต่อใบ

 • ที่หน้าดาวน์โหลด Text File ของภ.ง.ด.3, 53 มีการปรับรูปแบบไฟล์ภาษี ที่ใช้สำหรับโอนย้ายผ่านโปรแกรม RD Prep
 • โดยที่อยู่จะแบ่งช่องเป็น อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
 • รายการเงินได้ต่อใบหัก ณ ที่จ่าย จะแสดงโดยแบ่งตามรายการที่ทำหัก ณ ที่จ่าย โดยมีได้สูงสุดอยู่ที่ 3 รายการ
  • หากมีมากกว่า 3 รายการระบบจะแสดงรวมไปให้ในรายการที่ 3
  • กรณีอัตราหัก ณ ที่จ่ายเป็น ไม่มี หรือกำหนดเอง ระบบจะแสดงเป็นค่าว่าง
ตัวอย่าง Text File หลังอัปเดต แสดงข้อมูลที่อยู่และหัก ณ ที่จ่ายใหม่

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK