4 October 2023

การพิมพ์รายการเคลื่อนไหวสินค้ารายตัว NEW PEAK (NI011)

วิธีการดูรายงานเคลื่อนไหวสต็อกสินค้าเพื่อดูรายการซื้อ-ขายของแต่ละล๊อตสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ >> เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 เลือก เคลื่อนไหว >> เคลื่อนไหวสต็อกสินค้า >> เลือกล๊อตที่ต้องการดู >> กดเครื่องหมาย Drop down list ระบบจะแสดงข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้าของแต่ละล็อต …

ประเภทการดาวน์โหลดรายงานเอกสาร NEW PEAK (NS036) Export Document

ประเภทการดาวน์โหลดรายงานเอกสาร จะมี 2 ประเภท ดังนี้ประเภทที่ 1 การดาวน์โหลดประเภทที่ 2 การส่งรายงานไปยังอีเมล ประเภทที่ 1 การดาวน์โหลด เป็นการดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่กระดิ่งแล้วดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการกดพิมพ์รายงาน และเลือกวันที่ๆ ต้องการพิมพ์รายงานแล้ว ให้ทำการเลือก “ดาวน์โหลด” และกดดาวนโหลด เป็นการดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่กระดิ่งแล้วดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีการกดดาวน์โหลดแล้ว …