3 December 2023

ความลับ…ที่ไม่ลับของโปรแกรมบัญชี จะช่วยทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นถึง 2 เท่า!

คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าหลายธุรกิจ หรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ และสร้างองค์กรเพิ่มจำนวนบุคลากร และเนื้องานให้เติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นได้ มีหลายสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พ้น “การทำบัญชี” ธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่ การทำบัญชีเป็นสิ่งที่สามารถนำมาวัดผลในเรื่องนี้ได้แทบจะ 100% อย่ามองข้ามเด็ดขาด PEAK เตือนแล้วนะ!

รายงานใบกำกับภาษีขาย (Sales Tax Invoice) (R034)

วิธีการ Export รายงานภาษีขาย ให้เข้าไปที่ รายรับ > ใบกำกับภาษีขาย > ดูทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดพิมพ์รายงาน แล้วกำหนด วันที่  จากวันที่ ถึงวันที่ แล้วติ๊กในช่องหน้าคำว่ารูปแบบตามกรมสรรพากร แล้วกดพิมพ์รายงาน หลังจากนั้นเอกสารจะออกมาในรูปแบบ Excel ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

สร้างใบกำกับภาษี (แยกคนละใบจากเอกสารอื่น) (Sales Tax Invoice) (R013)

ในการสร้างใบกำกับภาษีแยกคนละใบจากใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน วิธีนี้จะใช้กับการสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้ แล้วต้องการออกใบกำกับภาษีก่อนการออกใบเสร็จรับเงิน หรือกรณีออกใบเสร็จรับเงินก่อนออกใบกำกับภาษี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1.  สร้างใบแจ้งหนี้ >> ให้เข้าไปที่ รายรับ >  ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ > สร้าง หลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียด ลูกค้า วันที่ สินค้า จำนวน ราคา เมื่อตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย ถ้าเป็นการขายสินค้า ระบบจะออโต้ติ๊ก ออกใบกำกับภาษี  ให้ท่านติ๊กเครื่องหมายถูกออกจากช่อง …

สร้างใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (Sales Tax Invoice) (R010)

วิธีการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้เป็นใบเดียวกัน สามารถทำรายการได้ดังนี้ขั้นตอนที่ 1.  ให้เข้าไปที่ รายรับ > ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ > สร้าง ขั้นตอนที่ 2.  การสร้างเอกสาร และใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ทำการระบุลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน ระบุรายการสินค้า/บริการ ใส่จำนวน ราคา และภาษีต่างๆ  ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน วันที่ และรายละเอียดภาษีกับยอดสุทธิที่เราได้รับ หลังจากนั้นให้ติ๊ก ตรงช่อง ” ออกใบกำกับภาษี …