4 October 2023

Top 3 เรื่องสำคัญ การบริหารสำนักงานบัญชีให้เติบโต

เชื่อว่าความใฝ่ฝันของนักบัญชีหลายๆ คนนั้น คือ การมีสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง และพัฒนาจนสามารถเติบโต เป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่มาใช้บริการ  แต่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ในช่วงเวลาเพียงชั่วข้ามคืน ปัจจุบัน สำนักงานบัญชีที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้นั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน ซึ่งในบทความนี้จะรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ไว้ในหลากหลายมุมมองด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการ ตลอดจนเทคนิคที่จะช่วยให้สำนักงานบัญชี ประสบความสำเร็จ เป็นต้น ปัญหาสำนักงานบัญชีที่ต้องเร่งแก้ไข ในการดำเนินกิจการสำนักงานบัญชี ทุกปัญหาน้อยใหญ่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเปิดสำนักงานบัญชี ไปจนถึงช่วงเวลาที่เปิดให้บริการจริงกับลูกค้า …

เลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร ถูกใจเจ้าของกิจการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการ SMEs นิยมจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีเองหรือจ้างพนักงานบัญชี และถึงแม้กิจการจะสามารถจัดทำเอกสารทางธุรกิจเองได้  ไม่ว่าจะเป็น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น แต่ในการปิดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีและภาษี ยังจำเป็นต้องมีนักบัญชีลงนามรับรองงบการเงินและรายงานภาษีประจำปีตามกฎหมาย การจ้างสำนักงานบัญชีจึงมีความสำคัญสำหรับกิจการ การเลือกใช้สำนักงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในการนำส่งงบการเงินและแบบแสดงรายการทางภาษี รวมทั้งคุ้มค่ากับค่าทำบัญชีที่จ่าย หน้าที่ของสำนักงานบัญชี 1. การยื่นแบบภาษีประจำเดือน ได้แก่ การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม …