3 December 2023

วิธีแก้ไขการพิมพ์แล้วเป็นภาษาต่างดาว

เมื่อทำตามขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อจะทำการสั่งพิมพ์ และพบว่าข้อมูลขึ้นเป็นภาษาต่างดาว ให้ทำการแก้ไข ดังนี้

วิธีตั้งค่าและใช้งานโปรแกรม โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.53 (F027)

หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด 53 และติดตั้งเข้าเครื่องไว้ (วิธีการติดตั้ง) แล้ว ให้ทำการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรก ดังนี้

วิธีสั่งพิมพ์รายงาน Text File เพื่อเตรียมข้อมูลโอนย้ายก่อนยื่นภาษี (F028)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงาน Text File ในระบบ PEAK เพื่อเตรียมข้อมูลไปทำการโอนย้ายในระบบสรรพากร เพื่อยื่นภาษี

วิธีตั้งค่าและใช้งานโปรแกรม โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.2 (F025)

หลังจากที่ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด 2 และติดตั้งเข้าเครื่องไว้ (วิธีการติดตั้ง) แล้ว ให้ทำการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรก ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Report Withholding Tax) (F029)

PEAK สามารถจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ โดยวิธีการสั่งพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถทำการสั่งพิมพ์รายงานได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้