3 December 2023

สร้างใบส่งของชั่วคราว (Temporary Delivery Note) (R046)

ใบส่งของชั่วคราว สามารถทำการสร้างเอกสารได้ที่หน้าใบเสนอราคา  ในส่วนของการเอกสารในหน้าใบเสนอราคาระบบจะยังไม่ทำการตัดสต๊อกสินค้า และยังไม่บันทึกบัญชี   สามารถทำตามตัวอย่างได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้า รายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2  เมื่อกดสร้างแล้ว ให้ทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ในส่วนนี้จะต้องเป็นสินค้าเท่านั้นจึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบส่งของชั่วคราวได้ เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้วให้กดอนุมัติรายการ ข้ันตอนที่ 3 เมื่ออนุมัติรายการแล้ว ให้กดพิมพ์เอกสารแล้วเลือกพิมพ์ใบส่งของชั่วคราว ติดตามความรู้จาก …

บันทึกเงินกู้ยืม (R045)

กรณีที่กิจการกู้ยืมธนาคารหรือกรรมการ สามารถบันทึกได้ตามขั้นตอน ดังนี้  เมื่อกิจการได้รับเงินจากการกู้ยืมเงิน  ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียด   – ลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน >> ใส่ชื่อธนาคารหรือบุคคลที่กู้ยืมเงิน   – วันที่ออก >> ระบุวันที่ได้รับเงินกู้ยืม   – เอกสารเลขที่ >> หากไม่มีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร …

วิธีบันทึกเงินลงทุนในกิจการ (R044)

หากกรรมการหรือกิจการอื่นนำเงินมาลงทุน หรือมีการนำเงินมาลงทุนเพิ่ม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ >> กดสร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียด      ลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน >> ใส่ชื่อบุคคลหรือกิจการที่นำเงินมาลงทุน     วันที่ออก             >> ระบุวันที่นำเงินมาลงทุนในกิจการ  …

ระบบแยกภาษีขายตามวันที่ที่สร้างเอกสาร (Sales Tax Invoice) (R017)

โดยหลักการนั้น จุดรับรู้ภาษีเมื่อขายสินค้าจะเกิดเมื่อมีการซื้อ-ขายสินค้า แต่ในส่วนของการให้บริการ ภาษีขายจะเกิดเมื่อเราให้บริการเสร็จ หรือเมื่อมีการรับชำระเงิน หรือตอนที่สร้างเอกสารใบกำกับภาษี ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นธุรกิจให้บริการ จึงมีกรณีที่ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี สำหรับค่าบริการแล้วมีภาษีขายเกิดขึ้นเลย แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า รายการดังกล่าวนี้ โปรแกรมบัญชี PEAK จะมีการบันทึกภาษีขายรอเรียกเก็บ แล้วหลังจากได้รับชำระเงิน จะมีการกลับรายการแล้วบันทึกเป็นภาษีขายแทนให้อัตโนมัติเลย โดยระบบได้ทำการบันทึกรายการและลงบัญชีแบบแยกรายการให้ ซึ่งจะทำให้การสั่งพิมพ์รายงานภาษีขายตรงตามวันที่ที่เราออกเอกสารใบกำกับ โดยตามตัวอย่างด้านล่าง วันที่ออกเอกสาร เป็นเดือน 02 (ก.พ.) ส่วนวันครบกำหนดหรือวันรับชำระเป็นเดือน 03 …

บันทึกรายได้-ค่าใช้จ่ายเป็นโครงการ (Project Revenue and Expense) (R031)

บทความนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นรายได้ และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย  ส่วนที่ 1 : การบันทึกรายได้ของโครงการ (Record Project Revenue)  ก่อนอื่นให้สร้าง บริการ ขึ้นมา 1 ตัวโดยกำหนดชื่อไว้ว่าเป็น Project ที่เราต้องการ โดยสร้างขึ้นมาในการสร้างใบแจ้งหนี้ก็ได้ หรือสร้างไว้ก่อนในหน้าสินค้าก็ได้  แล้วเพิ่ม Project บน Pop up …