3 December 2023

รายงานกลุ่มสินทรัพย์ (Asset Group Report) (A006)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงานสินทรัพย์ตามกลุ่มสินทรัพย์ที่บันทึกรายการไว้ สามารถเข้าทำการสั่งพิมพ์รายงานได้ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าที่บัญชี >> สินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 2  ให้กดเข้าไปที่รหัสประเภทสินทรัพย์ที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้ว ขั้นตอนที่ 3 กดพิมพ์รายงาน หลังจากนั้นให้ระบุเดือน การระบุเดือนจะเป็นการระบุว่าเราต้องการเรียกดูรายงานตั้งแต่วันที่บันทึกจนถึงวันที่ตามที่เราต้องการเรียกดูรายงาน หลังจากนั้นกดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่เรากดพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะออกรายงานให้เป็น Excel  ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ …

บันทึกปรับปรุงภาษีขาย – ภาษีซื้อ (Adjustment Tax) (A004)

วิธีบันทึกปรับปรุงภาษีขาย – ภาษีซื้อ     Case 1: กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ในเดือนที่ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เดือนพ.ย. 25XX กิจการค้าขายสินค้าไปทั้งสิ้น 120,000 บาท และซื้อสินค้ามาเพื่อขายจำนวน 80,000 บาท การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็น ดังนี้ ภาษีขาย       …

ตรวจสอบรายการลงบัญชีที่มีข้อผิดพลาด (Check Transactions) (A002)

วิธีนี้เป็นการเช็ครายการที่เราได้ลงรายการไว้ ในหน้า รายรับ และรายจ่าย ที่จะเชื่อมโยงมาถึงการลงบัญชี  ที่ทำให้ด้าน Dr. และ Cr. ไม่เท่ากัน เราสามารถตรวจสอบนรายการได้ดังนี้ ให้เข้าไปที่หน้าบัญชี จากนั้น กำหนดวันที่ จากวันที่เราสร้างเอกสาร จนถึงวันที่เราต้องการตรวจสอบ แล้วติ๊กที่ช่องรายการที่ควรได้รับการตรวจสอบ แล้วกดค้นหา เมื่อมีรายการผิดพลาด ให้กดเข้าไปที่เอกสาร เมื่อเปิดเอกสารขึ้นมาแล้ว จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ทำการกดที่เครื่องหมายกากบาท เสร็จแล้ว กดบันทึกหรืออนุมัติรายการ …

สร้างผังบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับ ภ.พ.30 (A009)

การสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 นั้น จะมีการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ซึ่งยอดเครดิตภาษีของแต่ละกิจการอาจจะใช้ผังบัญชีไม่เหมือนกัน เพื่อการลงบัญชีให้สอดคล้องกัน ต้องทำการปรับปรุงบัญชีโดยมีขั้นตอน ดังนี้ ตัวอย่าง  ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงบัญชี จากงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 มีลูกหนี้สรรพากร 20,000 บาท  เราต้องทำการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้กรมสรรพากรไปบัญชีเครดิต ภ.พ.30 ที่ชำระเกินรอนำไปใช้โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> …

บันทึกการชำระภาษีตาม ภ.พ.30 (A011)

เมื่อทำการ สร้างแบบภาษีภ.พ.30  มียอดภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ดังนั้น เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร เมื่อมีการชำระเงินค่าภาษีให้กับกรมสรรพากรแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้บันทึกการจ่ายเงินให้กับกรมสรรพากร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี >> รายงานภาษี ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกรายงานภาษี จะมีรายการภ.พ.30 ขึ้นสถานะรอชำระ ให้เลือกงวดภาษีที่ทำการจ่ายเงินให้กับกรมสรรพากร ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดที่งวดภาษี ระบบจะให้กรอกวันที่ จำนวนเงิน ช่องทางการจ่ายชำระเงินให้กับกรมสรรพากร …

Void แบบภาษี ภ.พ.30 (A012)

เมื่อทำรายการสร้างแบบภ.พ.30 แล้วตรวจพบข้อผิดพลาด ระบบจะไม่ให้แก้ไข จะต้อง Void อย่างเดียว  โดยขั้นตอนการ Void มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี >> รายงานภาษี ขั้นตอนที่ 2 เลือกงวดภาษีที่ต้องการ Void ขั้นตอนที่ 3 กดตัวเลือก >> Void ขั้นตอนที่ 4 …

รายงานบัญชีแยกประเภท (A023)

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงานบัญชีแยกประเภท ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน  ข้อมูลที่ต้องการรายงาน และบัญชีที่ต้องการรายงาน จากนั้น เลือกรายการที่ต้องการให้แสดง และกดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงานบัญชีแยกประเภท …

รายงาน ภ.ง.ด. 2 (Export Report) (A025)

การพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 2  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่บัญชี >> รวมรายงาน >> รายงาน ภ.ง.ด. 2 ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน และกดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล …

Void รายการสินทรัพย์ (Void Fixed Asset) (A008)

วิธีการ Void รายการในกลุ่มสินทรัพย์ เป็นการ Void รายการสินทรัพย์ที่มีการบันทึกซ้ำหรือบันทึกไม่ถูกต้อง ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้1. กรณีที่บันทึกซื้อสินทรัพย์2. กรณีที่บันทึกสินทรัพย์ยกมา กรณีที่ 1 กรณีที่บันทึกซื้อสินทรัพย์ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่หน้าสินทรัพย์ โดยกดคลิกที่หน้าบัญชี >> เลือกสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 2 : กดคลิกรายการกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการ …

สร้างแบบภาษี ภ.พ.30 (A010)

การสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 จะมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี >> รายงานภาษี >> จากตัวอย่างจะเป็นการสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 ของเดือนตุลาคม ขั้นตอนที่ 2 กดสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดสร้างแบบภาษีระบบให้เลือกเดือนที่ต้องการนำส่งภาษี เมื่อเลือกแล้ว กดปุ่มสร้างแบบ ขั้นตอนที่ 4 เลือกเอกสารภาษีขาย  …