14 June 2021

วิธีใช้งานระบบ นำเข้ารายการซื้อ-ขาย (Transactions Import)

ระบบนำเข้าเอกสาร คือ ระบบที่ทำให้สร้างเอกสารหลายใบได้ในครั้งเดียว สามารถสร้างผ่านระบบ หรือสร้างโดยการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ได้ด้วย  ขั้นตอนการสร้างรายการนำเข้าเอกสารจากระบบ 1. เข้าที่เมนูรายจ่ายหรือรายรับ เลือก นำเข้าเอกสาร  2. ไปที่ “สร้างข้อมูลนำเข้า” และเลือกรายการที่ต้องการสร้าง  3. หลังจากเข้ามาที่หน้านี้ ให้เลือกเพิ่มจำนวนเอกสารตามจำนวนใบเอกสารที่ต้องการสร้าง  เพิ่มเอกสาร หมายถึง เพิ่มจำนวนเอกสารที่ต้องการสร้าง เพิ่มรายการย่อย หมายถึง เพิ่มรายการสินค้า/บริการ …

บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ได้หักคู่ค้าไว้ (Retention Deposit) (E049)

เมื่อกิจการเราได้มีการว่าจ้างคู่ค้ามาก่อสร้าง, ต่อเติม, หรือทำงานโครงการบางอย่างให้แก่กิจการ กิจการเราอาจมีการหักเงินประกันผลงานจากคู่ค้าดังกล่าวไว้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยในส่วนเงินประกันผลงานที่เราหักจากคู่ค้าไว้ คือ หนี้สินในทางบัญชี ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยในการบันทึกรายการเงินประกันดังกล่าว เราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด …

วิธีสร้างรายการจ่ายเป็นรายการโปรดที่จ่ายประจำ (Bookmarked) (E036)

วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำให้เป็นรายการโปรด ใช้สำหรับรายจ่ายประจำทุกเดือน หรือในเดือนนั้นๆ มีการจ่ายหลายครั้งในจำนวนเดียวกันและเจ้าหนี้คนเดียวกัน

วิธีการพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักคู่ค้า (F016)

การพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำข้อมูลไปกรอกกับแบบฟอร์มของกรมสรรพากร สามารถทำการพิมพ์ได้ดังนี้

วิธีบันทึกรายการ ภ.พ.36 ที่นำส่งสรรพากรให้โชว์ในรายงานภาษี (E039)

เมื่อกิจการมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปต่างประเทศ เช่น ค่า Google, Facebook ให้กิจการทำการนำยอดที่ได้ทำการจ่ายออกไปนำมาคำนวนเพื่อยื่น ภ.พ.36 ภายในเดือนถัดไป