3 December 2023

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) ในส่วนนี้จะเป็นการได้รับใบเพิ่มหนี้ที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงที่สร้างบน NEW PEAK และจะเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้า ซึ่งจะทางโปรแกรมจะนำไปเพิ่มต้นทุนและสินค้าในล็อตสินค้าที่ได้เลือกระบุวันที่ในใบเพิ่มหนี้นั้น ยกตัวอย่าง การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) กิจการมีการซื้อสินค้ากับทางผู้ขายรายหนึ่ง โดยซื้อพัดลม 10 เครื่อง ต่อมาพบว่าผู้ขายให้ส่งพัดลมมา 11 เครื่อง ดังนั้นผู้ขายจึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ เพื่อให้ทางกิจการจ่ายเงินเพิ่มค่าพัดลมอีก 1 เครื่อง โดยในส่วนนี้ทางกิจการไม่ได้บันทึก EXP. …

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบอ้างอิงเอกสารเดิม

หากทางกิจการได้รับใบเพิ่มหนี้จากผู้ขาย และมีการรับสินค้าเพิ่มเข้าสต๊อก สามารถบันทึกรับใบเพิ่มหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้ ตัวอย่างเช่น กิจการมีการรับใบเพิ่มหนี้ จากบันทึกซื้อสินค้าเลขที่ EXP-25650400008 โดยมีการรับสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ เป็นอื่นๆ– ระบุคำอธิบายอย่างย่อ คือ ซื้อสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่ม …

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบรับชำระเงินคืน

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบอ้างอิงแบบรับชำระเงินคืน สามารถทำขั้นตอนดังนี้ หากทางกิจการได้รับใบลดหนี้จากผู้ขาย โดยมีเอกสารการจ่ายอ้างอิงการรับลดหนี้สามารถบันทึกรับใบลดหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้ ตัวอย่าง กิจการได้ทำการซื้อสินค้า 10 ชิ้น ราคาหน่วยละ 300 บาท จ่ายชำระเต็มจำนวนแล้วต่อมาได้รับเอกสารรับใบลดหนี้เนื่องจากสินค้าชำรุด และส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายจำนวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 300 บาท สามาบันทึกได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : …

สร้างใบรวมจ่าย (CPN001)

การสร้างใบรวมจ่ายในระบบ PEAK คือ การนำบันทึกรายการจ่ายหลายๆใบ ที่ยังไม่มีการชำระเงิน มาทำการสร้างใบรวมจ่าย เพื่อทำการชำระเงินให้กับคู่ค้า ซึ่งฟังก์ชันใบรวมจ่ายของระบบ PEAK สกุลเงินของเอกสารต้องเป็นสกุลเงินเดียวกัน ไม่สามารถสร้างใบรวมจ่ายที่มีสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศได้ วิธีการสร้างใบรวมจ่าย มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้ารายจ่าย >> ใบรวมจ่าย >> กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนเลือกเอกสาร ทำการระบุข้อมูลดังนี้ …

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายแบบแบ่งชำระหลายครั้ง (ใช้งาน Package Pro ขึ้นไป) (NE025)

ในกรณีมีการบันทึกค่าใช้จ่าย แล้วมีการแบ่งชำระการจ่ายเงินหลายครั้ง ใช้ได้เฉพาะกิจการที่เป็น Package Pro ขึ้นไป สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ จากตัวอย่าง สุดขอบฟ้า จำกัด บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 107,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยทำการแบ่งชำระเป็น 3 ครั้ง ชำระครั้งที่ 1 : 20% = 21,400.00 …

การบันทึกค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา,ไฟฟ้า,อินเตอร์เน็ต) (NE018)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกิจการ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าหรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต สามารถบันทึกรายการจ่ายได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > +สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดยระบุข้อมูลผู้ขายเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภครายนั้น ๆ ระบุข้อมูลราคาและภาษี และระบุรายการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามผังบัญชี เช่น 530301 – ค่าไฟฟ้า, …

การสั่งพิมพ์ใบสำคัญจ่าย, ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน, ใบรับสินค้า (NE014)

วิธีการพิมพ์ใบสำคัญจ่าย, ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน, ใบรับสินค้า สามารถพิมพ์โดยเข้าที่เมนูรายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้าหรือบันทึกรายการจ่าย > ดูทั้งหมด จากนั้นเลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ เมื่อเข้ามาที่หน้าเอกสารคลิกที่พิมพ์ > จากนั้นเลือกหัวข้อเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเอกสาร วิธีการพิมพ์ การสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญรับ,บิลเงินสด หากต้องการเปลี่ยนหัวข้อเอกสารที่ระบบไม่มีให้ สามารถเปลี่ยนได้ตาม วิธีเปลี่ยนชื่อหัวข้อของเอกสาร -จบขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบสำคัญจ่าย, ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน, ใบรับสินค้า-

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายค่าบริการทั่วไป (Record Service Expense) (NE009)

ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการทั่วไป จะมีรายการที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยการลงรายการมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : สร้างรายการค่าใช้จ่าย โดยเข้าไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ทำการเลือกผู้ติดต่อที่กิจการต้องการจ่ายเงินให้ในช่องชื่อผู้ขาย (หากเป็นผู้ติดต่อรายใหม่ ก็สามารถเพิ่มได้ในหน้านี้เลยโดยกดที่ …

การบันทึกซื้อสินค้า (NE007)

เมื่อทำการบันทึกซื้อสินค้า ระบบจะทำการลงบันทึกบัญชี และรับรู้สินค้าเข้า Stock ขั้นตอนการบันทึกซื้อสินค้า มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนู รายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ระบุข้อมูลรายละเอียดสำหรับการบันทึกซื้อสินค้า เช่น อ้างอิง, ข้อมูลผู้ขาย, ข้อมูลราคาและภาษี และรายการสินค้า เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรวจสอบการลงบันทึกรายการอีกครั้ง …

การสร้างใบสั่งซื้อ NEW PEAK (NE001)

การสร้างใบสั่งซื้อ มีขั้นตอนการสร้างใบสั่งซื้อดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > ใบสั่งซื้อ > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสั่งซื้อ เช่น – อ้างอิงถึง สามารถใส่เลขที่เอกสารที่กิจการต้องการอ้างอิงเช่น ใบเสนอราคาจากคู่ค้า– รหัสเอกสาร ระบบจะทำการรันเลขที่ให้อัตโนมัติ หรือสามารถระบุเลขที่ๆต้องการได้– ระบุข้อมูลผู้ขาย– …