3 December 2023

วิธีการประยุกต์ การบันทึกค่าใช้จ่ายสินค้านำเข้า เป็นต้นทุนของสินค้า (E058)

โดยปกติกิจการที่นำเข้าสินค้า กิจการจะบันทึกรายการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้รับ แต่เมื่อกิจการได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่ง รายจ่ายอื่นๆ โดยกิจการต้องการบันทึกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินค้านั้นๆ ด้วย สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อบันทึกการจ่ายสินค้านำเข้า ได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> ผังบัญชี >> เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ เพื่อมาใช้ประยุกต์ใช้งาน เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วกด + เพิ่ม ขั้นตอนที่ 2: …

บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ได้หักคู่ค้าไว้ (Retention Deposit) (E049)

เมื่อกิจการเราได้มีการว่าจ้างคู่ค้ามาก่อสร้าง, ต่อเติม, หรือทำงานโครงการบางอย่างให้แก่กิจการ กิจการเราอาจมีการหักเงินประกันผลงานจากคู่ค้าดังกล่าวไว้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยในส่วนเงินประกันผลงานที่เราหักจากคู่ค้าไว้ คือ หนี้สินในทางบัญชี ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยในการบันทึกรายการเงินประกันดังกล่าว เราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด …

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายโดยการตั้งเป็นเจ้าหนี้ (Record Account Payable) (E007)

การบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป จะมีรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยขั้นตอนการลงรายการมีดังนี้