3 December 2023

สร้างผังบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับ ภ.พ.30 (A009)

การสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 นั้น จะมีการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ซึ่งยอดเครดิตภาษีของแต่ละกิจการอาจจะใช้ผังบัญชีไม่เหมือนกัน เพื่อการลงบัญชีให้สอดคล้องกัน ต้องทำการปรับปรุงบัญชีโดยมีขั้นตอน ดังนี้ ตัวอย่าง  ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงบัญชี จากงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 มีลูกหนี้สรรพากร 20,000 บาท  เราต้องทำการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้กรมสรรพากรไปบัญชีเครดิต ภ.พ.30 ที่ชำระเกินรอนำไปใช้โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> …

พิมพ์ผังบัญชี (Export Chart of Account) (A007)

วิธีการสั่งพิมพ์ผังบัญชี สามารถเข้าทำรายการได้ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี  ขั้นตอนที่ 2 กดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 กดส่งรายงาน  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดส่งรายงานแล้วไฟล์ที่สั่งพิมพ์จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

คำนวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์

เมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มาแล้ว มีการใช้งานระหว่างปี โปรแกรมจะช่วยคำนวณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังวิธีการดังนี้ สูตร อายุการใช้งาน (หน่วยปี) = (วันที่ปัจจุบัน – วันที่ซื้อ)/365เช่น บันทึกซื้อสินทรัพย์วันที่ 16/06/2017 ดึงข้อมูลปัจจุบันวันที่ 25/12/2019 แทนค่าในสูตร (25/12/2019 – 16/06/2017)/365 = 2.53 ปี โดยประมาณ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี …