3 December 2023

ตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

วิธีการตั้งค่าตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสารในระบบ PEAK หากเรามีการสร้างใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสารใดๆ PEAK จะมีการบันทึกบัญชีให้ ซึ่งค่า Default ระบบผูกผังบัญชีให้ดังนี้แยกตามประเภทของเอกสาร ซึ่งหากทางผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าการลงผังบัญชีเองสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตามตัวอย่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ตั้งค่าบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ > กดแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 เลือกผูกผังบัญชีได้เลย เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก – จบขั้นตอนตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ …

วิธีตอบรับการเข้าใช้งาน PEAK Account

วิธีตอบรับการเข้าใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK Account จะมี 2 กรณีดังนี้ กรณีที่ 1 ยังไม่สมัครใช้งาน PEAK กรณีที่ 2 สมัครใช้งาน PEAK แล้ว กรณีที่ 1 ยังไม่สมัครใช้งาน PEAK ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อบริษัทเชิญเราเข้ากิจการ เราจะได้รับอีเมลเชิญใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ให้กดคลิกเข้าไปในอีเมล …

วิธีตั้งค่าเริ่มต้นของเอกสารแบบรวมภาษีหรือแยกภาษี

วิธีตั้งค่าเอกสารแบบรวมภาษีหรือแยกภาษี จะเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติของเอกสารด้านรายรับ สำหรับเลือกออกเอกสารแบบรวมภาษีหรือแยกภาษีมูลค่าเพิ่ม การตั้งค่าดังกล่าวจะเป็นค่าเริ่มต้นตั้งแต่การออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี โดยสามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ประเภทราคารวมแยกภาษี ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม แก้ไข ขั้นตอนที่ 3: ทำการ drop down เพื่อระบุประเภทราคาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม …

การตั้งค่าสาธารณะของลายเซ็น และตราประทับ

ถ้าหากต้องการใส่ลายเซ็นและตราประทับในเอกสารที่เป็นรูปแบบ PDF หรือ ส่ง Link ให้กับคู่ค้าของเรา ซึ่งผู้ใช้งานที่สามารถทำการตั้งค่าได้นั้น ต้องได้รับสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบขึ้นไป การตั้งค่าการใส่ลายเซ็นและตราประทับได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าตั้งค่า>> ตั้งค่าเอกสาร เลือก การแสดงข้อมูลสาธารณะ ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มแก้ไข ขั้นตอนที่ 3: ทำการระบุแสดงที่ช่องลายเซ็น และตราประทับองค์กร เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก สามารถดูวิดิโอการตั้งค่าสาธารณะของลายเซ็น …

การตั้งค่าการสร้างข้อมูลซ้ำ (ผู้ติดต่อ, สินค้า)

การสร้างซ้ำคือ การที่ให้ระบบสามารถสร้างผู้ติดต่อ หรือสินค้าที่มีชื่อซ้ำกันได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าตั้งค่า>> ตั้งค่านโยบายบัญชี เลือก การสร้างซ้ำ ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มแก้ไข ขั้นตอนที่ 3: ทำการระบุการสร้างซ้ำได้ แล้วกดปุ่มบันทึก เมื่อตั้งค่าการสร้างซ้ำไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนทำการเพิ่มผู้ติดต่อ หรือสินค้า จะสามารถระบุชื่อที่มีไว้ในระบบได้ สามารถดูวิดิโอการตั้งค่าการสร้างข้อมูลซ้ำ (ผู้ติดต่อ, สินค้า) ได้ที่ลิงก์ …

การตั้งค่าช่องทางรับชำระเงินให้แสดงบนเอกสาร

วิธีการตั้งค่าช่องทางการรับชำระเงินให้แสดงบนเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > ช่องทางการรับชำระเงิน ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มแก้ไข ขั้นตอนที่ 3: ทำการระบุช่องทางการเงินที่ต้องการให้แสดงบนเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล – ค่าเริ่มต้นของระบบ เป็นการดึงช่องทางการเงิน 3 ช่องทางล่าสุดที่สร้างไว้ที่เมนูการเงิน– กำหนดเอง …

การตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสาร

การตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร เป็นการตั้งค่าวันที่หลังจากที่ได้ทำการสร้างเอกสารขึ้นมา แล้วต้องการให้เอกสารระบุวันครบกำหนดเพื่อชำระเงินภายในวันที่เท่าไร ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี 1. ตั้งค่าที่เมนูตั้งค่า : วิธีนี้เป็นการกำหนดระยะเวลาครบกำหนดพื้นฐานสำหรับเอกสารทุกฉบับ 2. ตั้งค่าที่เมนูผู้ติดต่อ : วิธีนี้เป็นการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดแบบเฉพาะผู้ติดต่อเป็นรายบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นการตั้งค่ากับทุกบุคคลหรือกับทุกเอกสาร วิธีที่ 1. ตั้งค่าที่เมนูตั้งค่ากำหนดวันที่ครบกำหนด ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าองค์กร” > “วันที่ครบกำหนด” …

การกำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสาร

วิธีการตั้งค่าหมายเหตุเอกสารสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละประเภทเอกสาร ทั้งเมนูรายรับและเมนูรายจ่าย เอกสารเมนูรายรับ ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบวางบิล เมนูรายจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ การบันทึกค่าใช้จ่าย การซื้อสินทรัพย์ การรับใบลดหนี้ ใบรวมจ่าย โดยสามารถระบุหมายเหตุที่ต้องการในช่องหมายเหตุของแต่ละประเภทเอกสารได้ 500 ตัวอักษร การระบุข้อมูลหมายเหตุสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้วิธีที่ 1. …

การตั้งค่าเลขที่เอกสาร

วิธีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าเอกสาร” > “เลขที่เอกสาร” ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “แก้ไข” สามารถตั้งค่าเลขที่เอกสารในแต่ละประเภทในเมนูรายรับและเมนูรายจ่าย ตามที่ต้องการได้ดังนี้ ช่องแรก : เป็นตัวอักษรเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนตัวอักษรและเพิ่มใหม่ได้ตามจำนวนตัวอักษรที่ระบุไว้ที่มุมขวาบนของช่องช่องที่สอง จะเป็นตัวอักษรพิเศษ สามารถใส่เป็นเครื่องหมายต่างๆได้ เช่น – / …

การเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานในกิจการ

เมื่อกิจการต้องการให้มีผู้ใช้งานดปรแกรม PEAK มากกว่า 1 คน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปในกิจการต่างๆได้ เพื่อให้สามารถเข้าไปทำงานได้ในกิจการนั้นๆ โดยขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้งานที่มีสิทธิเพิ่มผู้ใช้งาน เช่น ผู้ที่ได้สิทธิในการจัดการผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า > ตั้งค่าผู้ใช้งาน ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มผู้ใช้งานโดยการคลิกที่ช่อง “+เพิ่มผู้ใช้งานใหม่” เมื่อมาหน้าเพิ่มผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้โดย (1) กำหนดอีเมลของผู้ใช้งานใหม่ที่ต้องการเพิ่ม …