17 September 2021

การประยุกต์ใช้งานประเภทธุรกิจผลิต (E012)

ทางโปรแกรม PEAK จะรองรับธุรกิจประเภทซื้อมาขาย-ไป และบริการ หากเป็นธุรกิจผลิตยังไม่รองรับ ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานประยุกต์ตามขั้นตอนดังนี้ ข้อมูลตัวอย่าง นำสินค้า AA และ สินค้า BB มาผลิตให้เป็นสินค้า CC ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนบันทึกซื้อสินค้าที่นำมาผลิตเข้าสต็อก ตัวอย่าง ทำการซื้อสินค้า AA และ BB เข้าระบบสต็อก โดยทำการบันทึกที่หน้ารายจ่าย>> บันทึกรายการจ่าย …

วิธีการเพิ่มหน่วยนับสินค้า/บริการใหม่ เข้าระบบ (I011)

ระบบจะมีหน่วยนับสินค้า/บริการให้อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ต้องการเพิ่มหน่วยนับใหม่ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

คำนวณต้นทุนขายใหม่ (Recal COGS)

ในกรณีที่ทำรายการขายก่อนซื้อสินค้าทำให้ระบบคำนวณต้นทุนขายไม่ถูกต้อง PEAK จึงมีปุ่มสำคัญ ชื่อว่า ปุ่ม “คำนวณต้นทุนขายใหม่” เพื่อคำนวณต้นทุนขายให้ถูกต้อง

วิธี Void การปรับปรุงยอดสินค้า (I010)

เมื่อมีการปรับปรุงยอดสินค้าเรียบร้อยแล้ว พบว่าปรับปรุงยอดสินค้าผิด ต้องการยกเลิกการปรับปรุงยอดสินค้า สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการปรับปรุงยอดสินค้าและการบันทึกบัญชี (I012)

เมื่อสร้างสต็อกสินค้าเสร็จแล้ว แต่เมื่อกลับมาดูพบข้อผิดพลาดที่สต็อกสินค้าของเรา และต้องการแก้ไขหรือปรับยอดสต็อกสินค้า มีวิธีทำดังนี้

วิธีลบสินค้าที่มีการออกเอกสารไปแล้ว

วิธีการลบสินค้าที่มีรายการเคลื่อนไหวแล้ว เช่น การออกใบแจ้งหนี้เพื่อขายสินค้า หรือการซื้อสินค้าเข้าสต็อก ระบบจะล็อกไม่ให้สามารถสินค้าลบได้ทันที ต้องทำการเข้าไป Void เอกสารที่มีการเคลื่อนไหวนั้นๆ ออกก่อนถึงจะสามารถลบสินค้านั้นได้ ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้