25 June 2022

การเพิ่มบริการ(N3/8)

วิธีการเพิ่มฐานข้อมูลและยอดยกมาของสินค้า สามารถทำได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้ แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรงแบบที่ 2 กรณีเพิ่มแบบใช้ไฟล์ Excel Import แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรง ขั้นตอนที่ 1.1 เข้าไปที่หน้าสินค้า >> ลือกบริการ >> กด “+เพิ่มบริการ” ขั้นตอนที่ 1.2 …

วิธีการยกเลิกหรือ Void รายการปรับปรุงยอดสินค้า(NI020)

วิธีการยกเลิกหรือ Void รายการปรับปรุงสินค้า สามารถทำได้ตามตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ Void การปรับยอดสินค้า ขั้นตอนที่ 2 เลือกเคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> เลือกรายการที่ต้องการ Void ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้กด ยกเลิกรายการปรับปรุง …

วิธีการแก้ไขยอดยกมาของสินค้า (NI019)

วิธีการแก้ไขยอดยกมาสินค้าสามารถทำได้ตามตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการแก้ไขยอดยกมา ขั้นตอนที่ 2 เลือกเคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> ตัวเลือก >> ปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมา ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมาแล้ว จะมี Pop-Up แสดงให้กดปุ่ม ‘แก้ไข’ …

การกดคำนวณต้นทุนขายสินค้า NEW PEAK (NI008)

กรณีที่ระบบบันทึกสินค้าแบบ FIFO ในกิจการที่ทำการซื้อ – ขายปกติ (ไม่ได้เป็นกิจการพรีออเดอร์) ในกรณีที่ทำรายการบันทึกวันที่ขายก่อนวันที่ซื้อสินค้าทำให้ต้นทุนขายที่ระบบบันทึกให้อาจจะไม่ใช่ต้นทุนขายที่เกิดขึ้นจริง ในโปรแกรม PEAK จึงมีปุ่มสำคัญ ชื่อว่า ปุ่ม “คำนวณต้นทุนขายใหม่” เพื่อคำนวณต้นทุนขายใหม่ให้ถูกต้อง  ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้า >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ เคลื่อนไหว …

การกดปรับปรุงยอดสินค้า NEW PEAK (NI007)

กรณีที่นับสต็อกแล้วสต็อกในระบบไม่ตรงกับสินค้าที่มีในระบบ สามารถกดปรับปรุงสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านล่างขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้า >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ เคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> กดตัวเลือก >> ปรับปรุงยอดสินค้า ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูล – …

การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ (NI013)

หากต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ >> เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 กดตัวเลือก >> กดแก้ไข ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทการแก้ไขข้อมูล >> เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว >> กดบันทึก -จบขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ-

การเพิ่มฐานข้อมูลราคาซื้อ – ขาย NEW PEAK (NI018)

กรณีที่กิจการมีหลายราคาสินค้าในการซื้อหรือขาย เช่น ราคาซื้อสิทธิพิเศษ , ราคาสำหรับการขายลูกค้าเก่า, ราคาขายสำหรับลูกค้าใหม่ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ >> เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 เลือกข้อมูลสินค้า/บริการ กด “+ เพิ่มราคาขาย” หรือ “+ เพิ่มราคาซื้อ” …

วิธีการพิมพ์รายงานสินค้า/บริการแบบรวม NEW PEAK (NI008)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงานสินค้า/บริการ ที่มีทั้งหมดในระบบสต๊อค สามารถสั่งพิมพ์รายการได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> กดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 2 เลือกวันที่ต้องการพิมพ์รายงาน โดยการพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ 4 รูปแบบดังนี้ กดเลือกจากวันที่เริ่มต้น – วันที่สิ้นสุด เลือกแบบ 30 วัน เลือกแบบ 3 เดือน เลือกแบบ 6 …

วิธีการเพิ่มหน่วยสินค้า/บริการใหม่ NEW PEAK (NI002)

ระบบจะมีหน่วยนับสินค้า/บริการให้อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ต้องการเพิ่มหน่วยนับใหม่  สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าเมนูสินค้า >> เลือกสินค้าที่ต้องการ >> เลือกว่าต้องการเพิ่มหน่วยนับเป็นสินค้าหรือบริการ ขั้นตอนที่ 2 ระบุข้อมูลที่ต้องการ เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว กดเพิ่มหน่วยใหม่ -วิธีการเพิ่มหน่วยสินค้าใหม่-

การเพิ่มสินค้าในหน้า NEW PEAK (N3/8)

วิธีการเพิ่มฐานข้อมูลและยอดยกมาของสินค้า สามารถทำได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้ แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรงแบบที่ 2 กรณีเพิ่มแบบใช้ไฟล์ Excel Import แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรง ขั้นตอนที่ 1.1 เข้าไปที่หน้าสินค้า กด “+เพิ่มสินค้า” ขั้นตอนที่ 1.2 เมื่อกดปุ่ม +เพิ่มสินค้า แล้วจะมี …