4 October 2023

พิมพ์รายงานสินค้ารายตัว New PEAK

วิธีการดูรายงานสินค้ารายตัวเพื่อดูรายการซื้อ-ขายของแต่ละรายการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่เมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ > เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 : เลือก เคลื่อนไหว > กดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 : ระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า > …

การพิมพ์รายการเคลื่อนไหวสินค้ารายตัว

วิธีการดูรายงานเคลื่อนไหวสต็อกสินค้าเพื่อดูรายการซื้อ-ขายของ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: เข้าที่เมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ > เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2: กดคลิกแถบเคลื่อนไหว เลือก รายการซื้อขายย้อนหลังทำการกดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3: จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยันค่ะ ตัวอย่างรูปรายงานเคลื่อนไหวของสินค้าที่ได้รับ …

การแก้ไข/ลบข้อมูล สินค้า/บริการ

หากกิจการมีการเพิ่มฐานข้อมูลสินค้า/บริการ และพบว่ามีการกรอกข้อมูลผิดพลาด การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ การลบสินค้า/บริการที่ยังไม่เคยนำไปสร้างเอกสาร การแก้ไขสินค้า/บริการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่ปุ่มตัวเลือก > drop down เลือกแก้ไข ขั้นตอนที่ …

การเพิ่มบริการ(N3/8)

วิธีการเพิ่มฐานข้อมูลและยอดยกมาของสินค้า สามารถทำได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้ แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรงแบบที่ 2 กรณีเพิ่มแบบใช้ไฟล์ Excel Import แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรง ขั้นตอนที่ 1.1 เข้าไปที่หน้าสินค้า >> เลือกบริการ >> กด “+เพิ่มบริการ” ขั้นตอนที่ 1.2 …

วิธีการยกเลิกหรือ Void รายการปรับปรุงยอดสินค้า(NI020)

วิธีการยกเลิกหรือ Void รายการปรับปรุงสินค้า สามารถทำได้ตามตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ Void การปรับยอดสินค้า ขั้นตอนที่ 2 เลือกเคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> เลือกรายการที่ต้องการ Void ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้กด ยกเลิกรายการปรับปรุง …

วิธีการแก้ไขยอดยกมาของสินค้า

วิธีการแก้ไขยอดยกมาสินค้าสามารถทำได้ตามตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการแก้ไขยอดยกมา ขั้นตอนที่ 2 เลือกเคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> ตัวเลือก >> ปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมา ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมาแล้ว จะมี Pop-Up แสดงให้กดปุ่ม ‘แก้ไข’ …

การกดคำนวณต้นทุนขายสินค้า NEW PEAK (NI008)

กรณีที่ระบบบันทึกสินค้าแบบ FIFO ในกิจการที่ทำการซื้อ – ขายปกติ (ไม่ได้เป็นกิจการพรีออเดอร์) ในกรณีที่ทำรายการบันทึกวันที่ขายก่อนวันที่ซื้อสินค้าทำให้ต้นทุนขายที่ระบบบันทึกให้อาจจะไม่ใช่ต้นทุนขายที่เกิดขึ้นจริง ในโปรแกรม PEAK จึงมีปุ่มสำคัญ ชื่อว่า ปุ่ม “คำนวณต้นทุนขายใหม่” เพื่อคำนวณต้นทุนขายใหม่ให้ถูกต้อง  ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้า >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ เคลื่อนไหว …

การกดปรับปรุงยอดสินค้า NEW PEAK (NI007)

กรณีที่นับสต็อกแล้วสต็อกในระบบไม่ตรงกับสินค้าที่มีในระบบ สามารถกดปรับปรุงสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านล่างขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้า >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ เคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> กดตัวเลือก >> ปรับปรุงยอดสินค้า ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูล – …

การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ (NI013)

หากต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ >> เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 กดตัวเลือก >> กดแก้ไข ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทการแก้ไขข้อมูล >> เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว >> กดบันทึก -จบขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ-

การเพิ่มฐานข้อมูลราคาซื้อ – ขาย NEW PEAK (NI018)

กรณีที่กิจการมีหลายราคาสินค้าในการซื้อหรือขาย เช่น ราคาซื้อสิทธิพิเศษ , ราคาสำหรับการขายลูกค้าเก่า, ราคาขายสำหรับลูกค้าใหม่ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ >> เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 เลือกข้อมูลสินค้า/บริการ กด “+ เพิ่มราคาขาย” หรือ “+ เพิ่มราคาซื้อ” …